Předchozí 0136 Následující
str. 119
Jan Evang. Chadt

Pověsti a dohady o starých a památných stromech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

(S 15 vyobraz.)

V různých krajích zemí koruny České zříme staré velikány stromů, němé svědky dávné minulosti. Mnohé z nich vyznačují se v y s o-kým stářím až 2000 let. Jiné jsou památné historickými zmínkami v knihách pamětních ave spisech historických. K jiným druží se různé pověsti v lidovém podání. Některé mají zvláštní jména po osobách z historie. Mnohé stojí u bývalých stezek zemských, u kapliček, .u stavení, u křížů a bývají body trigonometrickými. Mívají pověšené obrazy svatých. Valná většina z nich vyniká obrovitými rozměry (silou, objemem, obvodem a výškou). Mnohé ode dávna byly mezní znamení — stromy hraničně, s vytesanými kříži, kalichy, střelami, poznamenané lizami, letopočty, jmény. Jiné stromy budily pozornost podivným vzrůstem.

Obrovité stromy ty dle pověsti zasazeny byly na pamět nějaké význačné události (při narození — Svatováclavský dub, při zakládání staveb, zámků — lípa Kamenická, míru — lípa u Budce, bezpráví — ořech ve St. Hobzí) atd. Dále jsou to zbytky bývalých hlubokých lesů a pralesů, jimiž vlast naše oplývala druhdy měrou velmi hojnou (Srovnej Chadt, Lesy a hory v historii).

Právem předkové naši prokazovali starým a památným stromům úctu velikou. Ale žel, lid nynější až na malé výjimky nevěnuje velikánům takové pozornosti a ochrany, jaké zasluhují. Pro okamžitý nepatrný zisk kácí a ničí nemilosrdně tyto pamětníky naší historie. Přátelé přírody měli by pamětníky ty vzíti v ochranu, poukázati na sobecké jich ničení a dle možnosti zamezovati jich vymizení.

V této stati upozorňuji na tyto staré a památné stromy a, pokud bylo možno, zpráv se dopátrati, souborně je tuto popisuji ve sborníku Český Lid.

Zároveň odvoluji si přátele těchto ctihodných svědků dávné minulosti prositi, zdali by ještě o nějakém stromu věděli, aby laskavě zaslali zprávu o něm pod adresou : Jan Evang. Chadt v Oboře, pošta Vinaříce u Loun.

V Cechách, na Moravě a ve Slezsku, pokud mně známo, jest 160 starých a památných stromů, z nichž jednotlivých druhů počtem vynikají: lípa 56, dub 29, jedle 14, buk 9, smrk 9, topol 9, borovice 5, tis 5, jalovec 4, vaz 3, linda, topol bílý 2, ořech 2, hrušeň 2, babyka 1 břek 1, hloh 1, jasan 1, jilm 1, javor 1, kaštan 1, limba 1, maďal 1. osika 1.*)


*) Zkratka L. R. značí časopis Lesnické Rozhledy, vydávaný v Písku od J. V. Rozmary, jemuž zároveň děkuje spisovatel i redakce Českého Lidu za ochotné svolení k otištění obrázků památných stromů.

Předchozí   Následující