Předchozí 0358 Následující
str. 335

stalo, jsou o tom rozličné soudy. Někdy taky dobrá věc ve zlou se promění, nebo rozliční cantores neb kostelní zpěváci starodávní rejmy o umučení Páně a o trestání porušených mravů opovrhli a místo nich všeliké špásovné a směšné bláznovství dětem na lístky napsali a tak že lidem přítomným při slyšení toho ne od žalosti, ale od smíchu slze z očí tekly.«

Blažej Prusík:

Úřední otázky při zřizování katastru r. 1748.

První všeobecný, dosti důkladný soupis veškerých jménem udaných držitelů domů a pozemků v Cechách, t. zv. berní rulle, proveden byl r. 1653-5. V katastru r. 1713-9 zhotoveném jsou také již všecky jednotlivé parcely polní a luční pojmenovány. Postup při katastru byl takový: Každá vrchnost předvolala jednotlivé poddané a u přítomnosti dvou hospodářských úředníků ze sousedního panství a rychtářů zapiso-. vála jejich přiznání, která má kdo role a louky, jaké výměry jsou role, mnoho-li sena a otavy klidí, kolik má dobytka, zahrad, rybníků a pod. Správnost těchto zápisů, která se vymáhala tresty dosti ostrými, potom na místě zkoumaly od zemských stavů určené visitační komise a u každého jednotlivého kusu zaznamenávaly, co samy shledaly. Hotové záznamy poslaly do Prahy k vyšší komisi rekalkulační. Rozumí se, že leckdy jednotlivci, ano i celé obce proti vysokému odhadu činily námitky k vyšší komisi. Pro takové stížnosti bylo při pořizování nového katastru r. 1748 ustanoveno, že ten, kdo by se měl za příliš postižena, může ve třech letech své námitky přednésti. Ty ovšem museli zase napřed úředníci panští vyšetřiti. K tomu si sestavili v Plaších úředníci pro poddané statku kacerovského v Plzeňsku 7 otázek, jež zde podáváme věrně dle originálu v zemském archivu uloženého. Dodáváme, že r. 1750 poslán byl od krajského úřadu z Plzně ryt. Václav Bohuš z Otošic, jenž poddané pod přísahou vyslýchal. A tu se skutečně u mnohých stalo, co napovídá 1. otázka, že jim totiž naměřeno více než dosud.

Otázky při citirování všech sedláků a chalupníků statku Kacerovského, v příčině vícej nežli 1748. Rollar-extract ukazuje užívat majících polí. Jenž se stalo dne 28. Decembris anno 1753 : 1. Mnoho-li užíváš polí na všechny 3 strany, pověz tvým dobrým svědomím, nebo jestli se spravedlivě nepřiznáš, tak jistě commissí přijde a tobě tvý pole měřiti bude, potom hled", jak obstojíš. 2. Kolik for sena a votavy na pár koní při tvým statku klidíš ? 3. Zdaliž nepamatuješ, že při tvým gruntě něco přiděláno bylo z panských lesův a gruntov oď roku 1718. a kolik strychů polí, pak luk a zahrad? 4. Zdaliž nevíš, že tvůj neb jinej souseď od panských gruntův sobě by byl něco přivlastnil? 5. Co dáváš milostivej vrchnosti z těch přidělených polí mimo starých ourokův' roční činže? 6. Co jsi sobě přidělal polí, luk aneb zahrad z obecních a tvých gruntův od roku 1718. až do 1749. roku? 7. Co pak dáváš obci z těch přidělaných polí nový činže?


Předchozí   Následující