Předchozí 0088 Následující
str. 65
Josef Zelený:

Instrukcí obci Golč. Jeníkovské z r. 1638.

Instrukcí aneb nařízeni, kterak se chovati mají zvláště v povinnostech postavený soudce, jak v obci Jenikovsky, tak i v jiných obcech a všech na panství Jenikovském.

Závazek primasský. Přísahám, slibuji, zavazuji se Pánu Bohu všemohoucímu, urozenému a statečnému rytíři pana Janovi Jetřichovi Ledeburovi etc. J. M. pánu mému dědičnému i vší obci městečka Jení-kovského, tento ouřad primasský věrně, pravě a spravedlivě spravovati, v němž jsouce předkem cti a chvály Boží, a potom panského dobrého i obecního vyhledávati, svornosť lásku vzdělávati, vše dobré na každém místě každého času velebiti, zlé tupiti a vedle své největší snažnosti pře-trhovati, tajnosť rady nevynášeti, sirotků a vdov neopouštěti, soudy spravedlivé jednomu každému, jak bohatému tak chudému, jak domácímu tak i přespolnímu činiti, neohlídajíce se na žádný dar buď pro přízeň i pro nepřízeň. Toho mi dopomáhej věčný Pán Bůh náš všemohoucí, jenž jest požehnaný vší cti a chvály hodný na věky věkův, amen.

Závazek konšelský. Přísaháme, slibujeme a zavazujeme se Pánu Bohu všemohoucímu a urozenému a statečnému rytíři panu Janovi Jetřichovi Ledeburovi etc. J. M. pánu našemu dědičnému i vší obci městečka Jeníkova tento ouřad konšelský věrně, pravě a spravedlivě spravovati, v němž jsouce předně cti a chvály Boží, a potom pána svého dobrého i obecního vyhledávati, svornosť lásku vzdělávati, vše dobré vždycky každého času velebiti, zlé tupiti a vedle největší své snažnosti přetrhovati, tajnosť rady nevynášeti, sirotků a vdov neopouštěti, soudy spravedlivé jednomu každému, jak bohatému tak i chude'mu, jak domácímu tak i přespolnímu činiti, neohlédajíee se na žádný dar buď pro přízeň i pro nepřízeň. Toho nám dopomáhej Pán Bůh všemohoucí, jenž jest požehnaný, vší cti a chvály hodný od věkův až na věky věkův amen.

Závazek starších obecních. Přísaháme, slibujeme, zavazujeme se Pánu Bohu všemohoucímu a urozenému a statečnému rytíři panu Janovi Jetřichovi Ledeburovi etc. Jeho M. pánu svému dědičnému, též panu purkmistru a radě i vší obci městečka, tento ouřad starších obecních věrně, pravě a spravedlivě spravovati, v něm jsouce předkem cti a chvály Boží a polom pána svého dobrého, i obecního vyhledávati, svornosť lásku vzdě-


Předchozí   Následující