Předchozí 0232 Následující
str. 209
Otakar Leminger.

Stará česká přísloví a pořekadla z Hory Kutné.*)

Příspěvky ke slovníku staročeskému z řeči hornické.

Následující snůšku starých přísloví, pořekadel, zvláštních rčení, obratů a slov z Hory Kutné vybral jsem z velké zásoby archivalních výpisků, týkajících se hornictví kutnohorského, chtěje jednak upozorniti na tento neznámý a zajímavý materiál sběratele pro chystaný slovník jazyka českého, jednak také rozhojniti doklady ve sbírce »českých přísloví«, vydávané drem. V. Flajšhansem. Zaokrouhleného obrazu tedy článek tento nepodává a cíle tohoto ani nesleduje.

Poněvadž příspěvky následující nesahají zpět za polovici století XV., byla všude provedena transkripce. Doslovné výňatky uvedeny jsou v uvozovkách; v závorkách hranatých obsaženy jsou pak stručné úvody a vysvětlivky k vyňatému místu, v závorkách kulatých údaje, odkud příspěvek byl čerpán. Při citování užito zkratek následujících: A. = archiv, K. = kutnohorský, t. j. městský archiv v Hoře Kutné, T. = archaeologického sboru »Wocela« v Hoře Kutné, M. — musejní, Musea království Českého, G. = guberniální čili nynější místodržitelský, Z. = zemský, všechny tři poslední v Praze. Při A. K. značí h. o. oddělení horní (bývalý státem rozprodaný archiv horního úřadu kutnohorského, jehož největší část obec koupila), m. o. pak oddělení městské (vlastní městský archiv).

Z oddělení horního bylo často užito týdenních zpráv svrchních štaj-géřů o prohlídkách dolů, sbírky to z let 1538—1542, čís. 598 h. o. (citováno: A. K. h. o. Zprávy . . .), dále nesvázaného protokolu z let 1541 až 1642 o formátu půlarchu na šířku přeloženého, dále protokolu z let 1545 až 1554 svázaného v netuhých deskách a o formátu foliovém.

Z archivu místodržitelského použil jsem listin, které byly r. 1847 půjčeny řediteli horního učiliště v Příbrami, Janu Grimmovi, pro jeho montanisticko-geologické práce, později z neporozumění ve sklepích horního ředitelství pohozeny, na to však přece v registratuře opět srovnány a v nejnovější době (po r. 1901) opět do Prahy vráceny [viz o tom jeho článek: Über den alten Bergbau bei Kuttenberg, Berg- und Hüttenmän-


*) Pozn. red. Vážený náš přítel a spolupracovník Českého Lidu, p. Otakar Leminger, c. k. vrchní komisař báňský v Plzni, sbiral při svých studiích o dějinách hornictví na Horách Kutných pečlivě přísloví starohorská, jejichž ukážku k žádosti redakce tuto podává.

Předchozí   Následující