Předchozí 0281 Následující
str. 258

a zápisů z matrik a městských knih o vyškovských hrnčířích, kamnáříeh,. toufareeh, zvláště pak pro český původ důležité cechovní artikule hrnčířské z r. 1656, česky psané, kterých si mistři hrnčířští ve Vyškově vyžádali od cechu hrnčířů v Kroměříži. Podrobnosti svého výzkumu uveřejní p. prof. Tvrdý v Časopisu Moravského Musea Zemského, vydávaného-od Moravské Musejní Společnosti, pečlivou redakcí prof. Dra. H. Trauba a prof. V. J. Procházky v Brně, 1911. V čísle 1. téhož časopisu otištěna již uvedená studie Dr. Weinera se 12 vyobrazeními. S laskavým svolením p. red. Dra. Trauba (jemuž tuto srdečně děkuji za vzácnou ochotu) seznamuji čtenáře Českého Lidu s výsledky studie Dra. Weinera, zároveň s připojenými názornými obrázky, jež doplňují slovné, věcné a poutavé líčení zkušeného autora, jenž rázem si pojistil methodou a výsledky této-, studie v literatuře naší a domácí keramice místo vynikající a jenž (srv.. konec článku) hledí si i praktického cíle při studiu o lidové keramice ¦— promyšleným hned návrhem o důležitosti založení keramické a cihlářské školy v bývalém slavném sídle »hanácké« keramiky ve Vyškově. Buď jemu za to čest a v podniku zdar!

Dr. Weiner chce popsati několik vyškovských výrobků ze své keramické sbírky, vročených, jmény neb počátečnými písmenami jmen tvůrců poznačených, tedy vzácných, s připojením obrazů této keramiky a dat o těchto mistrech. Málo dosud je známo a popsáno takových právě předmětů, které tvoří základní typy a vzory pro určování dalších stejných nebo podobných předmětů, nepoznačených a nevročených. A je nanejvýš dôležito, aby se vědělo o každém takovém jednotlivém předměte s|leto-počtem a jménem mistrovým.

Vyškovské věci figurální, jmény mistrů a letopočtem poznačené, jak dále budou uvedeny, nebyly dosud vůbec nikde popsány, ba ani známy. Chystaná keramická výstava ve Vyškově seznámí s dalšími ještě vynikajícími výtvory tamní starožitné keramiky. Seznáme, kterak vyškovští majolikáři vytvořili díla krásná, ba přímo umělecká, o nichž jsme dosud ani tušení neměli, že díla taková z dílen vyškovských vůbec existují, a to i v dobách, o nichž se dosud na základě nedostatečného množství známých zachovalých památek mělo za to, že byly dobou úpadku keramiky vyškovské.

Ve své keramické sbírce chová Dr. Weiner tyto předměty vyškovské,. vročené neb jmény mistrů poznačené, jichž vyobrazení připojena dle? obrazů, které vymalovali s úplnou věrností dle originálů František Krejčí, pozlacovačský pomocník z Křemence u Konice, a jeho bratr Josef Krejčí, úředník zemského výboru v Brně.

I. Mísa kulatá, 32-5 cm. široká a 6 cm. vysoká, se širokým okrajem, hlubokým dnem a převládající charakteristickou dvojitou modrou hvězdou (jedenácti-, dvanáctipaprskovou) hroznovitých pyramidek a obloučků při kraji. Na dně jsou květy v barvách modré, žluté a šedé ve fialových konturách. Na spodní straně dna nápis : »ve Viškově. Morava, z roků. 1721.« a vytlučené místo, které asi obsahovalo jméno výrobcovo. (Obr. č. 1.)


Předchozí   Následující