Předchozí 0475 Následující
str. 452

živi, ourodzemč, jichž (j)si nám z tvého hojného požehnání k poživení těla našeho, abychom my i hovada naše hladem nezemřeli, propůjčil, odnímati. Učiniž (tak) ne pro nás o Bože, ale sám pro sebe a pro lásku, kterouž k nám máš skrze svého milého Syna Ježíše Krista, Pána a Spasitele našeho. Amen.

Písnička v času hřímání a krupobití.

O Všemohoucí Bože, živlů stvořiteli, nebe, oblohy, moře mocný řiditeli! Tebeť oheň, blejskání, bouřky i povětří, hrom, kroupy, led, hřímání, sníh

i voda šetří,

kde ty neráčíš, tam nemohou škoditi, obilí ani domu jeho podvrátiti: K toběť nyní voláme s pokornou

žádostí, upokoj se, žádáme, v hněvu,

v prchlivosti. O neračiž skrz vzbouření ohnivých

oblaků v,

odnímati osení robotných sedlákův. Nedej křupám pobíti oseníčka toho, přívalům uškoditi buď málo neb mnoho, ale račiž svou mocí sám je zachovati, jak ve dne tak i v noci vždy

ochraňovati.

Sanuj svého stvoření, ať ďábel nám nyní tak z tvého dopuštění škody neučiní. Pro hřichy naše chtíce provoditi

svou zlosť, závisti se tak nestíče (= neštítíce)

ruší osení zrost, nýbrž přiveď k požitku pro svou čest,

a slávu

nám, našemu dobytku zachovej potravu. A my tebe chváliti budem' věrně

všickni,

za ty dary slaviti s děkováním vždycky. O Božu všemohoucí, račiž z své milosti dáti hojnou ourodu, zbav hladu, těžkosti a to pro svého Syna, jenž jest náš

milý Pán, Ježíše Hospodina. Amen, všecko se staň.

Modleme se! Ve jméno svaté a nerozdílné i na věky požehnané Trojice božské toto předsevzetí budiž prospěšné mocí Boha všemohoucího, v podstatě božské jediného, ale v trojích osobách světu zjevného na věky věkuv. Amen. Znamení t svatého kříže Pána Ježíše Krista, Spasitele našeho buď proti této bouři a sivě kalnému mračnu, kteréž se

vynáší v povětří, aby zlí duchové, jenž (j)sou v povětří žádné moci neměli, ani neprovedli skrze přívaly náhlé neb krupobití škodlivé nad věcmi k živnosti lidské od tebe, o Bože, určeným. Protiv se vám Otec f nebeský, protiv se vám Syn Jeho jednorozený f Pán náš Ježiš Kristus, protiv se vám i Duch f svatý od obou mocně a nerozdílně pocházející —: A tato mračna zakalena mistrně a bouřlivé povětří i všecky v nich neřesti neb škodlivé krupobití, prosíme, rozžeň a zkaz Bůh Otec f všemohoucí, zruš je Syn Jeho milý f Pán náš Ježíš Kristus, roztrhni a na pustiny je pošli Duch f svatý, vše jeden Hospodin na věky požehnaný. ABIOS OTEOS, A-RIOS ICHTIOS, ARIOS ALANALOS, KIPIE NEI COVINA, hoc est: Sankte deus, Sankte fortis, Sankte et immor-talis (psáno In Mortalis!) miserere nostri to jest: Svatý Bože, Svatý silný, Svatý a nesmrtelný, smiluj se nad námi.

Modlitba proti bouřce. O Pane Ježíši Kriste, kterýž (psi utěšení (= utišení) na moři učiniti ráčil a na místě popravném za nás na kříži visel, rci anjelu tepoucímu mečem, aby zdržel a zastavil již ruku svou nad polmi našimi a vinicemi a přestal hněv, kteréhož (j)sme hříchy našimi zasloužili. Spasiteli náš, ochranujž tvou mocí končiny naše, pole, ourodu od všelikého uško-zení ďábelského, aby k svému dozrání přišla, a do stodol se shromáždila, aby pohostinný a chudý lid i duše naše odtud se posilňovali a spolu s námi dobrořečili a chválili Otce i Syna i Ducha svatého, který jest požehnaný v jednotě a Trojici věčně živý a kralující na věky věkuv. Amen.

Protož znamenám vás oblaci ve jméno Otce f i Syna f i Ducha f svatého. Amen. Stůjte kroupy, stůjte bouře, stůjte hromobobití, stůjte blejskání! Stavuji vás Boží mocí Pána Ježíše, mocí Svatého Ducha, mocí vší svaté Trojice, mocí Panny Marie, mocí sv. Jana Křtitele, mocí svatého Petra Pavla, mocí svatého Jana Burjana, mocí vži říše nebeské! Obraťte se kroupy na pustiny, na skály, na hory, na lesy, na moře, na vody, tam se" bite (bijte), tam se meťte, zde žádné moci nemějte ve dne ani v noci. Téhož mi dopomáhej Bůh Otec f, Buh Syn f, Bůh Duch f svatý, vše jeden Hospodin na věky požehnaný. Arne».


Předchozí   Následující