Předchozí 0474 Následující
str. 451

ného Boha vám poroučím a zakazujú, abyste od těchto osutých (= osetých), sázených, štěpovaných a vystavených mist na hory, lesy, skály a vody a to sice na ta a. taková místa se obrátil, kdežto ani kdy a kdo seje, sady štěpuje buď na zemi neb na vodě handl svůj vede, (tam) abyste se obrátili a odstoupili, abyste v den soudný řícti (!) nemohli: žádný nás ve jménu Boha všemohoucího nezaklínal. Mocnost anjela božího postav se proti vám, roz-pty] vás jako prach země a plevy, od tváře větru otoč vás a zapuď vás po-' moc i síla celého komonstva nebeského. Vejdětež (= vyjdětež) pryč z dědictví našeho Pána Ježíše Krista a neškoďtež ničemu, což jménem jeho zaznamenáno jest. Anděl z trůnu nebeských mocností zapuď vás: Hagios f. Oteos f, Ische-rios f. Svatý, svatý, svatý a na věky požehnaný Pán Bůh náš buď s námi a zachovej nás ve stráži, pomoci a ochraně ve světě, životě a pravdě k životu věčnému. Amen.

Jiné zaklínáni povětří a hromobití. Já Johan vidím sivý mračna zná-šející se, v nich chvíli nechvíli zvučení. Zaklínám já je skrze Boha živého a Pána Jezu Krista ukřižovaného, skrze jeho hořkou smrt a skrze jeho předrahou krev na dřevě kříže vylitou a skrze jeho přeslavné z mrtvých vstání a skrze Pannu Marii, Matku boží, a skrze všecky anjely a skrze jiné všecky apoštoly (sic!) posílám té chvíle nechvíle na skály, na hory, na lesy, moře a vody, tam se bite (bijte), tam se meťte (asi měřte), zde žádné moci nemějte ve dne ani v noci. Téhož mi dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý, vše jeden Hospodin na věky požehnaný. Zaklínám (vás) té chvíle nechvíle podruhy, potřetí skrze Boha živého a Pána Ježíše Krista ukřižovaného, aby(ste) se nenavrátily semky na věky více. Ve jméno svaté a nerozdilné Trojice znamení svatého f kříže Pána našeho Ježíše Krista zapuď tento příval zlý vodný, odžeň Pane Bože bouře zlý a kroupy škodný a dej Pane Bože vodu dešťovou jasnou a tichou, jakož jest byla v Jordáně v němžto J'án náš Ježíš Kristus pokřtěn býti ráčil. Pomniž na nás, milý Bože, jakož (j)si zaslíbiti (ráčil), pomniž na nás, pomniž na nás (jakož jsi slíbil) otcům našim Abrahamovi, Izákovi, Ja-

kubovi a semeni jeho na věky, že nechceš hněvu svého ani prchlivosti své dopouštěti na pole, vinice, zahrady, louky naše. Zaklínám vás kroupy, zlá bouře, zlé povětří, prudký dešti skrze moc milého Syna (Božího) Pána našeho Ježíše Krista a skrze moc milého Utěšitele Ducha sv. a skrze moc přehrozný den soudný, abyste vy (= moc Syna a Ducha sv.) tyto kroupy a tuto zlou bouři od nás odvrátily od polí našich (a) osení na pustiny, kdežto žádný neseje, nevoře anižto čehož křesťanské dítky užívají, abyste vy (kroupy) v den soudný nemohly řícti, svou zlosť vymlouvajíce: žádný nám nic neodmlouval (~ nedomlouval), žádný nás nezaklínal! Protiviž se vám Bůh, Otec nebeský, pro-tiviž se vám Bůh Syn, protiviž se vám Bůh Duch svatý od obou mocně a nerozdílně pocházející. Sanktus, sanktus, sanktus dominus deus Sabaot to jest: Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, račiž požehnati f tohoto oblaku, aby ukrutnost ďábelská skrze tebe a v něm zkažena byla. Pioztrhniž tě Bůh Otec, roztrhniž tě Bůh Syn, roztrhniž tě Bůh Duch svatý! Rozděl tě Bůh Otec, rozděl tě Bůh Syn, rozděl tě Bůh Duch svatý, vše jeden Hospodin na věky požehnaný. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého zaklínám vás kroupy, zlá bouře, zlé povětří, prudký dešti skrze moc Boha Otce všemohoucího a skrze moc milého Syna, Pána našeho Ježíše Krista a skrze moc milého Utěšitele Ducha svatého a skrze moc přehrozný den soudný, abyste se obrátily na skály na hory, na lesy, na moře, na vody, aby(ste) neuškodily lidským ourodám, ozimi ani jaři ani tomu ničemu, čehož nemívají při pustinách, ani žádných (skalách, vodách ...). Toho mi dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý. Amen.

Modlitba proti hřímání. Všemohoucí Bože, Otče náš nebeský, Stvořiteli všeho lidského pokolení, kterýž nás pro hříchy naše trestati ráčíš rozličnými pokutami, nebem, zemí (!!) i duchy zlými, vétry, hřímáním, bouří, krupobitím i hromobitím a jiné pokuty z hněvu tvého na nás vyléváš, tebeť poníženě a pokorně prosíme, pohlediž na nás okem svého milosrdenství a neračiž v hněvu svém a v prchlivosti tvé, poněvadž ta všecka stvoření v své moci (mág), jimi nás věčně pokutovati a pokudž (j)sme


Předchozí   Následující