Předchozí 0473 Následující
str. 450
František Teplý:

O mocných modlitbách a požehnání proti bouřce.

II..

Zaklínání povětří. Toto zaklínání s velikou důvěrností a vroucností stoje říkej a kdekoli zde křiž nalezneš, pokaždý svatým křižem vroucná požehnání (asi: ve vzduchu podobou kříže) učiň. Zaklínám vás mračna a bouřlivé povětří skrze všemohoucnost Boha f Otce, skrze moc Syna f Božího a skrze sílu Boha Ducha f svatého, abyste ihned od vaší bouřky přestaly a lidí více nestrašily. Podobně též vás zaklínám skrze hřeby a kopí, které nohy, ruce i bok Pána Ježíše Krista na kříži veskrz probodly a Jeho předrahou krví požehnány a posvěceny byly, abyste žádného krupobití a hromobití ze sebe nevydaly, žádným naším polím; vinohradům, zahradám, štěpnicím, stromům, lesům, domům, stodolám a tomu všemu, co k užitku nám sloužiti (může) žádné škody neučinily. Při tom také zaklínám vás pekelní ďáblové skrze nejsvětější jméno Pána našeho Ježíše Krista, skrze moc Jeho svatého kříže f. jehožto znamení k zastrašení vás proti vám činím f. Abyste žádné mocí v oblacích nebeských neměli ani v pozdvižení větrů, ani ve hřímání a hromobití a to ani skrze vás ani vaše tovaryše neb čarodějníky aneb čarodejnice! To vám při-kazuju jako oud církve svaté katolické, jejížto hlava Pán Ježíš Kristus všecku moc nad vámi pekelní ďáblové má a ji tu moc nad vámi dáti ráčil též mně. Ve jménu všech pobožných církevních . kněží a služebníků božích vám poroučím, jakož také ve jménu všech svatých a světic božích, ve jménu a v moci nejsvětějš! a neposkvrněné Rodičky boží Marie Panny a Jejího Syna Pána n. J. Krista a nade všecko jiné ve jménu Boha f Otce i Syna f i Ducha f svatého. Amen.

Mocná modlitba a požehnání proti bouřce. Ježíš Kristus král slávy přišel jest v pokoji t Bůh jest člověkem učiněn f a Slovo tělem f- Kristus z Marie Paní (sic) jest narozený f. Kristus trpěl +, Kristus ukřižován byl + Kristus

umřel ť Kristus z mrtvých vstal f, Kristus na nebe vstoupil f, Kristus zví-tězuje f, Kristus panuje f, Kristus chce nás ode vší bouřky a hromobití ochrániti f. Kristus jde prostředkem skrze ní (bouřku?) v pokoji f a Slovo tělem jest učiněné f. Kristus jest u nás s Marií f, zahání protivný duchy nebo lev z pokolení Juda, Kořen Davidův zvítězil, f Svatý Bože, t Svatý silný, f Svatý a nesmrtedlný, smiluj se nad námi! Amen. Třikrát Otčenáš a třikrát Zdrávas Maria.

Zaklínání hromobití a krupobití škodného. Pomoc naše ve jménu Páně, kterýž učinil nebe i zemi. Požehnaný (j)si Pane, Bože můj, na obloze nebeské chvalitebný, slavný a vyvýšený na věky věkův. Chvalte ho nebesa nad nebesy a vody všecky, kterýž nad nebesy (j)sou: chvalte jméno Páně oheň,' krupobití, sníh, led, vítr, bouře, kterýž (!) činí Slovo jeho. Pane, Spomocník můj (j:si a vysvoboditel. Ty dáš pomoc a spomožení duši mé. f t t Amen. Buď k Dunaji — Otče Pána našeho Ježíše Krista, který chodí po křidlách větrů, kormoutí moře a řídi vše slovem přikázání svého — rozptyl mračna tato a odvrať krupobití a bouři tuto a potři je silou ramene svého, f f t- Pročež vy duchové pomsty a knížata temností, kteří se v tomto sivém a kalném mračnu vynášíte, jménem a mocí Pána Boha živého f, pravého f a nesmrtedlného f vás zakazujú, zapuzuju a zaporoučím, skrze Syna jeho nejmilejšího Pána Jezu Krista, skrze milost Ducha svatého, slovem skrze svatou a nerozdílnou Trojici a na věky věkův panující jednotu vás od-vracuju, abyste ihned z těchto mist beze všeho ublížení a škody jak lidem tak domácím hovadům, jak osení tak stromům, stavení a ničemu, co k lidskému užitku patří, neškodili, ani ohněm, ani krupobitím, ani větrem, ani přívalem nermoutili. Nýbrž ihned v tomto okamžení po jednou, po druhé i po třetí skrze všemohoucího, všem zlým hroz-


Předchozí   Následující