Předchozí 0281 Následující
str. 280

25. Víko pokladnice pekařské (vnitřek). V Nymburském museu. Srv. č. 7.

též lid nepřátelský zase nočního času od města ku Praze se obrátil, a eo tak koliv, mnohých věcí velice platnich od mnoha let v velké setnici radní paměti lidskich zůstávalo a složeno bylo, to vše týmž ohněm v nic přivedeno a obráceno bylo.

Letha Páně 1634 v srpnu opět lid nepřátelský kurfiřta Sas-kýho k městu Nimburku přitáhše, v dobývání se ho dal, a ve třech místech zdi měscké dvoje z velké střelby zbořivše a brány měscké rozstlouk 16, dne toho měsíce, na den sv. Rocha třetím šturmem město dobyl, a tu jak lid Jeho Milosti císařské válečný, též měscký obojího pohlaví ani mládence nelitoval, napořád mordoval, do obnažení svláčel, knitloval a mučil těla za živa i také pobité dřel tak že mimo lidu Jeho Milosti císařské 2020. osob po-mordováno jest bylo, jak tuto zejména viobrazene sou, od toho času za ně se památka činí, totiž 16. srpna spivane rekvijem v tom chrámu Páně sv. Jiljí, pečetě měscké skované pobral, mo-štrance, kalichy, ornáty, zvonoviny slité, 3. zvony celé, 42 centnýře mědě, just věž před ohněm pobita byla, dobytek, obilí a všechny jiné věci, jak kostelní, tak jinší pryč odvezeny.

Poznamenání, co v tom městě pomordováno jest lidu bylo, leta 1634, 16. srpna po památce na Nebevzetí Panny Marie, jakž' tuto zejména vyobrazene zejména jsou z stavu rytířského: Totiž


Předchozí   Následující