Předchozí 0004 Následující
str. 1
Frant. Kretz:

Z dějin národopisu československého.

Úvahy z r. 1900.

Národopisné sbírky naše poskytují až dosud pohled rozkous-kovanosti, nesystematičnosti, neurovnanosti, což svědčí o tom, že při sbírání národopisného materiálu nebylo plánu ani náležitého odborného podkladu. Sbíralo se a hromadilo vše bez ladu a skladu, proto jsou i ve velkých sbírkách značné mezery, jež touží po náležitém doplnění.

Sbíralo se současně, náruživě a s chvatem, tím se velice mnoho poškodilo a věci neprospělo. Po staletí nastřádané, pečlivě uchovávané předměty přímo se drancovaly a jenom tam, kde byla hluboce zakořeněna úcta k domácím zděděným památkám a kde nouze netlačila, odešli sběratelé s prázdnem. Tento nerozum ve zběsilé hrabivosti po starobylých předmětech národopisných způsobil klidné, soustavné práci nenahraditelných škod, poněvadž předměty jsou rozneseny, souvislé věci rozcuchány a původ mnohých věcí zcizen. Jako když rozfoukne chmýří z pampelišky, tak se rozptýlily naše drahocenné památky, jež nikdy nespatříme v souborné, jednotné sbírce, která by byla nám pramenem k založení svérázné školy ornamentální.

Veliká vina leží v nás samých. My pro samé politické a národnostní spory opomíjeli jsme bedlivě všímati si našich kul-turně-uměleckých potřeb. Mezitím však naši odpůrci v oboru tom byli horlivými pěstiteli tohoto oboru a využitkovali v míře svrchované naší netečnosti. My jsme necenili našich starých památek, protože nás nikdo na ně nečinil pozorná a poněvadž nebylo podnětu prohloubeného, tedy mizely staré a cenné památky jedna po druhé, takže dnes stěží jenom sporé trosky nalézáme, Kdežto ozdoby dokonalého umění a doklady naší starobylé kultury rozptýleny jsou po světě a nikdo nezná jejich původu ...

Veliký úkol je nám přisouzen, který by měl býti se vší pečlivostí důkladně proveden, a to jest: prohlídka všech musejních sbírek. A povíme hned proč! Prospěje se tím sbírkám starobylých památek vůbec. Co je platná sbírka sebe cennější, která má skvosty a předměty všech oborů, když u většiny není znám původ. Sami jsme se přesvědčili častokráte, že odborníci jsou přivedeni právě nedostatkem známosti zjištěných předmětů do velikých nesnází a tím svedeni do klamných a bludných závěrů.


Předchozí   Následující