Předchozí 0185 Následující
str. 182

Kterak možno státi se neviditelným. (Z Neveklovska.) Mezi různými pověrami, kterými obetkán jest náš prostý venkov, zachovány jsou i tyto:

Opatří-li si někdo kostru rosičky a nosí ji u sebe, stává se prý neviditelným. Avšak nesmí býti tato kostra porouchána a nutno ji přinésti z lesa v noci svatojanské.

Jeden sedlák prý kdysi, chtěje býti neviditelným a tak se obohatiti, chytil zelenou rosičku. Dal ji na kraji lesa mezi dva kameny do mraveniště, aby ji mravenci ohlodali. V předvečer sv. Jana upevnil u oněch kamenů motouz a vedl jej do nedalekého statku svého, aby v noci přišel najisto ? onomu místu.

Když byla půlnoc, vzal do ruky růženec, který nutno modliti se na této cestě a do kapsy svěcené kočičky, aby byl jist před zlými duchy. Na celé cestě však nesměl ani slova promluviti, aby celého plánu nezhatil.

Noc byla tmavá, ani na krok nebylo viděti. Jakmile však vyšel ze statku, drže v jedné ruce růženec, v druhé onen motouz, objevilo se před ním množství duchů a čertů, kteří s hrozivými obličeji se naň sápali. Studený pot vyvstal mu na čele, ale odříkávaje růženec, kráčel dále.

Po stranách cesty viděl zlaté kvetoucí kapradí, různé byliny, které v této noci nabývají kouzelné moci a opět zástupy duchů, kteří sem tam pobíhali. Chtěl vzkřiknouti, vida tyto věci, ale vzpomena na cíl své cesty, opět beze slova šel dále. Již byl nedaleko lesa. Již viděl, touženou kostru zářiti mezi kameny, když tu pohlédnuv vpravo uzřel roj čertů, jak se naň s pekelnými vidlicemi ženou. Růženec ve strachu vypadl mu z ruky, krůpěje potu objevily se na skráni a v úzkosti vzkřikl. Sotvaže splynul tento výkřik s jeho rtů, zástupy duchů byly ty tam a s nimi i zářivá kostra rosičky. Celý ustrašen navrátil se domů a již vícekráte nezatoužil po tomto kouzlu.

Jiná pověra radí, aby ten, kdo chce býti neviditelným, opatřil si popel z 12 rubášů židovských, vlastnoručně v noci ze země vykopaných. Potře-li si jím tělo, stává se prý neviditelným kdykoliv chce.    Petr Šenk.

Čeněk Zíbrt:

Literární rozhledy.

???? ?????????, ??????? ????????? ? ???????

???????? ?????, ???????? ?? ?????? ???????????? ????? ?. VI. ???????????? „?????" ??????- ????????? 1923 ?., str, 121 (4). — Spolupracovník »Českého Lidu«, Petr Bogatyrev, vydal zajímavou studii o českých loutkách a o českých loutkářích. Souvisle přidává k loutkářství českému historii ruského lidového


Předchozí   Následující