Předchozí 0308 Následující
str. 305
Ant. Tomíček:

Hospodářství na selském gruntě na Litomyšlsku v letech 1701—1720.

Destičky dlouhého sešitku, do kterého poznamenával si Fr. Frýdl z Lezníku po roce 1700 různé rodinné a jiné události, slepeny byly ze tří listů, na kterých rukou Frant. Frýdla napsány jsou zápisky hospodářské, zejména co, kde a jak mnoho kterého obilí na ozim nebo na jaře vyšil. Po odstranění mazu dalo se více zápisů přečísti. Částečně poškozeny jsou všechny listy, některé velmi značně, na některých chybí pravá, na některých levá polovice zápisů, ale o několika letech jsou zápisy úplné a dávají představu o hospodářství Frant. Frýdla, který v roce 1701 přistěhoval se do Lezníka »tu středu před svatým Józefem«.

Podle Josefínského katastru byl statek Frant. Frýdla v Lezníku vlastně zahradou a měl 14 strychů orných rolí, 9 strychů ladem ležících a VA věrtele zahrady a cenil se v 18. století na 170 kop. Při novém měření zjištěna výměra tohoto Statku na 64 yí měřic a počátkem 19. stol. ceněn na 800 zlatých.

Statek tento byl pouze polovicí staré živnosti, která před nastoupením Frant. Frýdla rozdělena byla.

Rodina Frýdlova byla četná. Otec Františkův zemřel 1694, matka Alžběta 1732. František byl nejstarší syn, narozen 1674. Sourozenci: Mařena nar. 1676, Matěj 1678, Veruna 1680, Judita 1683, Anna 1685, Jan 1688, Dorota 1690 a Kateřina 1693. Ze zápisků známe u všech den svatby, u některých i den úmrtí, ale bližšího něco. skoro nic.

František Frýdl, nar. 1674, zemřel roku 1757, jsa 83 let stár, ženil se r. 1698, manželka jeho Veruna zemřela 1750. Byl muž dosti vážený a byl prvním konšelem v obci po dlouhá léta. Dětí měl 7. Judita nar. 1699, zemřela 1700; Jan nar. 1701, Pavel 1703, Mařena 1705, Anna 1708, Ludmila 1712 a Václav 1715.

Nástupcem hospodářovým byl Pavel, který ujal statek otecký v listopadu 1737. Všechny tři hochy dal otec do učení, nepraví se jakého, nejspíše na tkalcovství, ale všichni stali se mistry: Pavel 1735, Jan 1737 a Václav 1743.

Zapsal si otom otec: »V roce 1720 dne 17. januarii Pavla


Předchozí   Následující