Předchozí 0006 Následující
str. 5

ÚVODEM.

V československém lidopise bylo již mnoho vykonáno. V některých oborech, zejména co se týče lidového podání, došli jsme dokonce k důkladnému zpracování všeho materiálu a k monumentálním dílům, jako jsou na př. Soupisy pohádek prof. V. Tilla a Jiřího Polívky. Rovněž v oboru lidových písní úsilí dosáhlo úspěchu v státním Ústavu pro lidovou píseň, zvláště prací Otakara Hostinského, Jiřího Horáka, Leoše Janáčka a jiných. V druhých oborech nedošla však práce ještě tak daleko a proto je třeba vynaložit veškeru snahu, abychom splatili dluh, jejž jsme povinni své zemi a svému lidu jak v jeho celku, tak i v jednotlivých krajích.

Zejména a především je třeba shromážditi ve všech krajích jednotně co nejúplnější, zcela spolehlivou látku o životě našeho lidu. Můžeme s radostí ukázat na některé oblasti, kde je život lidu zkoumán a popisován po mnohých stránkách; na př. na Moravském Slovensku, na Plzeňsku a jinde. I v jiných krajích byly učiněny začátky a třeba jen organisovat práci a doplnit a ověřit starší výsledky, abychom dosáhli potřebného přehledu ve všech oborech národopisu.

Za tím účelem vydává Národopisná společnost čes-koslovanská tuto příručku všem sběratelům, národopisným pracovníkům i milovníkům lidu, aby sjednotila co nejvíce rukou k společnému dílu podle jednotného plánu, hledíc ke všem stránkám lidovědy a jejím dnešním


Předchozí   Následující