Předchozí 0007 Následující
str. 6

potřebám. Příručka má sloužit všem milovníkům našeho lidopisu, zejména těm, kteří žijí v rodném kraji vzdáleni od středisk odborné práce, aby nalezli radu, jak popisovat život lidu a v kterých směrech, jak zpracovávat sebranou látku pro vlastivědné časopisy i pro národopisné monografie a jak pečovat o lidopis spolu-činností s místním museem. Společnost zahajuje tím širokou soupisovou akci ve všech krajinách, aby sbírání a zjišťování látky a vůbec národopisná práce postupovaly co nejúčinněji a nejjednotněji. Proto povzbuzuje k horlivé a cílevědomé lidopisné činnosti v rámci vlastivědy. Proto usiluje o to, aby byly ve všech krajích provedeny souborné národopisné monografie v rámci encyklopedie „Národopis českoslovanský", který vydává Společnost a pro který ukazuje tato knížka nové směrnice postupu i zpracování.

Vyzýváme proto všechny, kdož chovají lásku k lidu a svému kraji, aby se připojili k společné práci a přispívali zprávami o životě lidu podle směrnic, jež jsou v příručce naznačeny.


Předchozí   Následující