Předchozí 0010 Následující
str. 9

povrchu. Doporučuje se zejména studium starých pramenů a srovnání jich s věcnými doklady i se současností, což je aktuálním úkolem dneška.

II.

Dalším stupněm lidopisné práce je zpracování nashromážděné látky v monografiích kulturních nebo správních oblastí. Velká část okresů vydává nebo chystá taková monografická díla o celé své oblasti, v kterých v řadě kapitol jsou podány výsledky dosavadních výzkumů o příslušném kraji. Vedle přírodních věd, dějin a j. nechť je zařazen vždy i lidopis. Je však třeba, aby tyto lidopisné souhrnné kapitoly byly vždy zpracovávány na podkladě co nejpečlivěji sebrané a ověřené látky, aby jim předcházelo důkladné prozkoumání lidového života v minulosti a přítomnosti, dále aby zpracování bylo kritické, pracované s rozhledem a zkušeností. Bylo by škoda, kdyby právě lidopis, který jedná o naší rázovitosti, neměl odpovídat požadavkům nové doby. Jaké požadavky klademe na takové národopisné monografie, je naznačeno dále ve směrnicích, které jsem sestavila pro spolupracovníky „Národopisného soupisu českoslovanského", velké encyklopedie, již vydává Národopisná společnost českoslovanská a z níž vyšly dosud díly: Moravské Slovensko, České Kladsko, Moravské Horácko a Plzeňsko. Každý autor celistvé monografie může se říditi těmito směrnicemi, neboť v monografiích okresů proti národopisnému soupisu odpadly by jen úvodní kapitoly o přírodním rázu kraje, o dějinách, jazyku atd., které v samostatném Národopisném soupise jsou úvodem pro porozumění celé oblasti. Část o lidové kultuře platí stejně pro spolupracovníky soupisu jako pro všeobecné monografie okresů nebo krajů.

Jednotlivé díly Národopisného soupisu připravují zvláštní redakce, jež si zvolí spolupracovníky-odbor-níky pro různé kapitoly. Toto zpracování jednotlivých statí v samém Soupise národopisném závisí ovšem na


Předchozí   Následující