Předchozí 0040 Následující
str. 39

pálení a j., popište í tyto budovy podrobně jako předešlé se zvláštním zřetelem k jejich vnitřní úpravě, právě tak i budovy na pastvištích. Na Valašsku a na Slovensku popište podrobně i koliby a košiary na salaších.

Z budov veřejných nebo veřejným účelům posvěcených uveďte školu, faru, rychtu, hospodu, mlýn, kovárnu, obecní pastoušku, po případě i pazdernu, sušírnu. valchu, hasičskou boudu a jiné budovy, jsou-li. Podrobně popište ty, jejichž stavba je rázovitá a odpovídá domácím tradicím. Věnujte pozornost i jejich vnitřnímu rozdělení a zařízení, zejména u kovárny a mlýna, se zvláštním zřetelem k názvosloví. 0 práci v nich pojedná kapitola, věnovaná zaměstnání lidu.

Z církevních budov poukažte na stavbu a umístění kostela (se zmínkou o jeho stáří a osudech), podrobněji popište zvonici, kapličky, Boží muka a kříže a to ve vsích i mimo ně, v okolí. Pozornost věnujte v prvé řadě charakteristickým znakům tradičním. S uměleckého hlediska budou rozebrány v kapitole o výtvarném umění lidu. Popište i hřbitov, umístění a tvar hrobů, jejich výzdobu i způsob, jak se kopou.

OBLEK LIDU.

Oblek lidu vyznačuje se charakteristickými rysy, i když se nenosí již starý zvláštní „kroj", který, tak jak jej my známe, byl vlastně jen oblekem určitého období minulého věku a proti oděvu jiných, zvláště městských vrstev národa se vyznačoval značnou retardací. Oblek lidu se totiž neustále mění a to ve svých jednotlivých součástech, které se obyčejně přizpůsobují obleku vyšších stavů, napodobujíce jej s větším nebo menším zpožděním. V některých krajích přechod vesnického kroje k městskému šatu je bezprostřední a jejich pozvolné splývání se děje přímo jinde,


Předchozí   Následující