Předchozí 0048 Následující

a jak se zužitkuje: prodejem, sušením, vařením, pálením a pod. Popište podrobně i tyto práce. Uveďte veškery názvy ovoce, všech prací i všeho nářadí. Rovněž tak při pěstování zeleniny, kde se toto odvětví zemědělství vyskytuje, popište veškery práce s ním spoj'ené během celého roku, právě tak i u jiných pěstovaných rostlin (na př. okurek, cibule a j., tabáku, kdysi i šafránu atd.). Rozumí se, že u každé věci hledí popisující nejen k přítomnosti, nýbrž i k minulým dobám, hledí podat i statistický obraz a všude zaznamenává lidové názvy.

Nezapomeňte lesů a udejte, kolik zabírají půdy, kdo je majitelem a jaký význam jim patří v životě lidu. Popište, jak se pěstují (zvláště selské lesy), jak se opatrují a zužitkují. Jaký je poměr lidu k panským lesům a jak se jich využívá (na př. pro stelivo, chrastí a j.).

Nářadí.

Z velmi důležitých oborů lidové kultury je zemědělské nářadí; věnuje se mu buď samostatná kapitola nebo se jeho popis přiřadí ke každému druhu práce. Dosud věnovalo se mu málo pozornosti, proto v národopisném soupisu tím spíše se musí shromážditi zprávy o něm. Základním požadavkem je, aby si popisující všímal nejen nářadí dnešního, nýbrž i nářadí užívaného v minulosti, aby je popsal věrně a co nejpodrobněji, aby popsal všechny jeho součásti a uvedl jejich názvy. Zároveň vyznačí, k jaké práci výslovně dané nářadí slouží, užívá-li se ho ještě dnes nebo v které době se ho užívalo a kdo je zhotovoval nebo zhotovuje. K popisu připojte zřetelné náčrty, z kterých je zřejmá konstrukce každého kusu.

Popište především nářadí potřebné k zemědělské práci: různé motyky, rýče, rádlo, pluh, ruchadlo, vlači-hy a jiné novější nářadí orací; brány, válec; srpy, kosy, různé vidle, hrábě, řezací stolice; cepy, lopaty, síta. Uveďte, kdy se začalo užívat hospodářských strojů a


Předchozí   Následující