Předchozí 0049 Následující
str. 48

pokud se jich dnes potřebuje. Popište různé nářadí dopravní: kolečka, trakař, rozličné vozy pro náklady i osoby, saně a smyky; loďky a prámy; jha, chomouty a vůbec postroj koňský i volský (kravský). Nezapomeňte nářadí, užívaného k přenášení nákladů, jako jsou koše, nůše, krůsny, rance, plachty a pod. Popište i veškero drobné nářadí a náčiní, potřebné v hospodářství, jako jsou: sekyry, pily, poříz, hoblíky, kozy, „dě-dek" a j.

Stejně podrobně popište nářadí a nádobí, potřebné při zpracování lnu (konopí), vlny, vína, ovoce a j., nejlépe při dotyčných kapitolách: drhleny, lamače, mědlice (trdlice), vochle a j., vinohradnické motyčky, kosíře, koše. vinné lisy, bečky, pícky k vaření švestek nebo k pálení slivovice, nádobí k uschování jich a j.

K následujícím odstavcům, v kterých se hovoří o jiném zaměstnání obyvatelstva a jeho práci, připojte vždy podrobný popis nářadí a nádobí. Péči věnujte zejména nádobí, potřebnému při zpracování mléka na máslo, tvaroh i sýry. Nezapomeňte ani nástrojů řemeslnických a připojte jejich popis k následujícím odstavcům, v kterých se hovoří o nářadí, užívaném při různých domácích pracích (s národopisného hlediska je důležité zvláště nářadí tkalcovské) i při jiném zaměstnám obyvatelstva a jeho díle.

Chov dobytka.

Načrtněte nejdříve obraz, jaký význam patří v daném kraji chovu dobytka v současnosti a jaký byl v minulosti, jsou-li v kraji vhodné poměry k jeho chovu, a uveďte statistická data pro své tvrzení. Srovnejte nynější poměry se starší dobou, vysvětlete příčiny rozvoje nebo úpadku a udejte, jaké důsledky z toho plynou pro obyvatelstvo. Jaké druhy dobytka se pěstují a jaké rasy? Jaký užitek z nich plyne?


Předchozí   Následující