Předchozí 0054 Následující
str. 53

Domácká práce.

Kromě prací, spojených s hospodářstvím a obděláním půdy, lid se zabýval hojně i domácími pracemi, buď aby si zhotovil různé potřeby, nebo na výdělek. Mnohé z prací, které kdysi lidé byli nuceni konat sami doma, později se přenesly z domácností k profesionálům a později se staly předmětem výroby řemeslné. Typickým příkladem je tkalcovství, které v Cechách už dávno je v rukou tkalců-řemeslníků, kdežto v hornatých krajích Slovenska dodnes každá hospodyně sama si hotoví plátno i sukno pro vlastní dům. Podobně je tomu s kolář-stvím. Ve většině případů pracují řemeslní koláři, ale vyskytují se případy, že si sedlák zhotoví veškero nářadí i zcela sám. Určité práce nekonal sice každý sedlák, jenom některý z chudších lidí, ale pak si zařídil výrobu po domácku a prodával své výrobky v blízkém okolí. Tak se dříve domáckým způsobem vyrábělo na př. kolomaz, vápno, šindele, opálky, dřeváky atd.

Taková domácká práce zaslouží bedlivé pozornosti národopisných pracovníků a to jak po stránce své techniky, která zachovává významné charakteristické rysy, tak i po stránce sociální, pokud poskytuje lidu obživy. Pátrejte pilně, které výrobky se u vás po domácku zhotovují, v kterých okrscích a jak dávno. Načrtněte velmi stručně jejich historii, lze-li (na př. u krajkářství, u výroby korálů a j.), uveďte, kdo vše se prací zabývá, je-li to práce vedlejší nebo celodenní a naznačte výdělek t, ní plynoucí. Popište v charakteristických rysech postup práce, nářadí i výrobky, vždy s domácími názvy.

Pro lepší přehled uvádím některé příklady domáckých prací, které zasluhují pozornosti a popisu: prádlo tkaní (kdysi i výroba tkalounů), výroba oleje, kolomazi. dřevěného uhlí, vápna, sanytru, salajky (potaše), šindelů, dřeváků, sirek, ošatek a košíků, sít, koštat, dřevěného


Předchozí   Následující