Předchozí 0053 Následující
str. 52

užitek? Podejte stručné dějiny rybářství v kraji, připojte úvahu, zda se chov rozvíjí, a statistická data.

Popište domácí způsob prací, spojených s chovem ryb: s nasazováním, opatrováním a lovením. Popište veškero nářadí a nádobí, jehož se užívá (různé sítě, koše, udice atd.) s příslušnými názvy a udáním, jak a kdy se jich upotřebuje. Popište rybolov, oblek rybářů, nakládání ryb, dopravu a j. Byly u mlýnů postaveny slupy? Jaký byl jejich vliv na rybnatost řeky? Kdo loví ryby? Zabývají se lidé rybářstvím z povolám? Uveďte, jak si počínají pytláci, kdy a kde loví a jakého nářadí užívají (na př. vidlice). Jak zužitkují nachytané ryby rybáři, mlynáři, pytláci a j.?

Lov a čihaření.

Jestliže se v kraji zachovaly zbytky domácího způsobu lovu nebo podání o něm, popište jej. Takové údaje jsou velmi vzácné. Ponejvíce staré tradice dožívají jen v různých pastích na škodnou a je proto poučné popsat alespoň tyto různé pasti, jámy, klepce a oka na lišky, kuny, tchoře, lasice a myši a j., pokud ovšem nejsou výrobkem moderního lesnictví.

Jestliže je nestaví sám hajný nebo hospodáři, užívají jich mnohdy pytláci na zajíce, srny, koroptve a j. Zmiňte se o vývoji lovu a o způsobech pytlačení s národopisného hlediska. Jak pohlížel lid na lov a pytláky dříve i nyní? Jak se zužitkuje ulovená zvěř?

Poměrně hojněji se zachovaly v některých krajích klepce, špruhle, skřínky, oka a pod. na ptáky. Zjistěte místní podání o čihaření (srovnejte pomístní jména jako čihadník a pod.), udejte, jací ptáci byli loveni, jakým způsobem byli vábeni, v které době a na kterých místech. Zjistěte, kdo je lovil (zda čihař nebo kdokoli) a za jakým účelem (na prodej, k chovu, ke zpěvu nebo pro odstranění škodné).


Předchozí   Následující