Předchozí 0060 Následující
str. 59

KULTURA SPOLEČENSKÁ.

ŽIVOT V RODINĚ A OBCI.

Dobu manželství předchází doba dospívání, popište tedy nejdříve život mládeže obojího pohlaví v tomto období. V kterém věku jsou hoši a dívky počítáni mezi „chasu"? Jak žijí, jak se baví, jak se oblékají? Jak se k nim chovají ostatní? Popište vzájemné styky mládeže, které bývají leckdy velmi svobodné a schvalovány bývají mlčky i rodiči i obcí. Naznačte, kde a za jakých příležitostí se mládež schází veřejně a kde a za jakých okolností se scházejí mladí lidé o samotě. Jak se uchází mladík o děvče? Jaké ohledy rozhodují u mladíků ve výběru, jaké bývají jmenovitě rozdíly vzhledem k majetkovým poměrům? Jak se projevuje známost mladých lidí? Jak se postupuje v případě, že poměr nezůstal bez následků? Jaký je osud dívky i dítěte? Jaké jsou, podle názoru lidu, povinnosti nezákonného otce?

V kterém stáří uzavírají lidé sňatky a které ohledy rozhodují při volbě? (Dbejte zvláště toho, zda působí rozdíly majetkové, náboženské a jiné.) Odkud pocházejí obyčejně nevěsty, zda z téže vsi, z téže oblasti nebo odkudkoli? Jaké následky má obyčej uzavírati sňatky jen v rodinách sousedů téže obce nebo okrsku? Vyskytují se manželství národnostně nebo nábožensky smíšená? Kdo rozhoduje o uzavření sňatku, rodiče nebo děti? Děje se volba se souhlasem dětí nebo bez ohledu? Jaká panuje v manželství svornost? Jaký je vzájemný poměr muže a ženy, panuje dohoda nebo poslušnost? Jak pohlíží lid na záletnictví, konkubinát


Předchozí   Následující