Předchozí 0096 Následující
str. 95

PŘEHLED NÁRODOPISNÉ LITERATURY ČESKOSLOVENSKÉ.

Bibliografie a dějiny národopisu.

Výstižný obraz o národopisné práci v Československu podal prof. Jiří Horák v studii základního významu, nazvané Národopis československý, jež vyšla v „Československé vlastivědě" ve druhém svazku Člověk (Praha 1932, s. 305—472 J. Jest to nejpodrobnější a nejvýstižnější dosud rozbor národopisných prací v našich zemích, ve kterém autor proniká hluboko k základům našeho kulturního i národního života. Již dříve zpracoval týž autor poučnou stať v (prvním svazku Revue des études slaves (Paříž 1921, Les étuďes ethnograiphiques en Tchécoslovaquie), později e doplňky do poslední doby vydal stručnější přehled v časopise Ruch sloiwiianski (Lwów 1930, lil.). Kromě toho každoročně shrnuje výsledky československé práce v Revue des travaux scientifiques od r. 1919. Nový přehled o československé národopisné práci otiskla D. Stránská ve sborníku Lud slowiandki, sv. III. (Kraków 1932).

Zprávy o starší době, jmenovitě soupis folkloristických příspěvků, zpracoval Jiří Polívka v polském časopise Wisla r. 1891 v článku Folkloryistyka czeska, jehož český převod vyšel i v českých Literárních Listech (1891). Soustavnými zprávami o domácích lidopisných pracích přispíval po léta do Českého lidu Ferdinand Pátek, který nyní pokračuje v bibliografii krajinské literatury v Národopisném Věstníku Českoslovanském. Do mezinárodního díla Volkskundliche Biblioigrapihie, které vydává v Basileji Ed. Hoffniann-Krayer ia P. Geilger, přispívá soupisem československých prací Drah. Stránská.

Velmi mnoho údajů poskytuje i Bibliografie české historie, kterou začal zpracovávati Č. Zíbrt (sv. I.—V. Praha 1900—1912). Od r. 1904 vychází bibliografie současných prací při Časopise českých historiků, kterou sestavoval s počátku J. Kazimour, nyní S. Jonášová-Hájková.

Časopisy, přinášející národopisné příspěvky.

Množství důležité látky jest roztroušeno v rozličných časopisech a čeká na shrnutí a doplnění. Odborné stati vědeckého rázu přináší již ,po čtvrt století Národopisný Věstník Českoslovanský,


Předchozí   Následující