Předchozí 0095 Následující
str. 94

tovoval. Podejte historii hudby v kraji, jak se vyvíjela a kdo na ni působil vlivem: literátská bratrstva, panský orchestr, význační kantoři a pod. Zaznamenejte stručně vliv spolků a dnešní stav. Pojednejte o hudbě taneční, chrámové, pastýřské a j. Shromážděte co nejčetnější zápisy lidové hudby a rozeberte je, obsahují-li charakteristické místní rysy. Zmiňte se o vynikajících místních lidových hudebnících a jejich umění.

Lidové tance.

Pojednejte o příležitostech, kdy se tančí, zda jen při ,.muzikách" nebo i při besedách, přástkách a pod., a v čem se tance těchto různých příležitostí liší. Připojte stručný obrázek o vývoji tance v kraji. Vypočítejte tance, které byly známy, uveďte, ve které době byly oblíbeny a kdo je tančil (mládež, ženatí lidé), uveďte, zda to byly tance jen určitých příležitostí, popište je a zapište hudbu k nim. Srovnejte jejich provedení i hudební doprovod se zápisy z jiných krajů a uveďte, co bylo na nich ve Vašem kraji charakteristického. Pozornost věnujte zvláště obřadním tancům, které se tančily v určité svátky, na př. jen dívkami za jarních dnů, při čištění studánek, při obcházení po vsi, o svatodušních svátcích a pod., nebo je tančili jen mládenci, na př. při hodech nebo v masopustě (pod šable) atd. Zachovaly se tance společné v kruhu (chorovody), mečové tance atd.? Vyznačte, které byly tance svatební.

Uveďte, zda se při tancích zpívalo a které písně a zda někdo předzpěvoval muzikantům. Všimněte si, kdo tance objednával, platil a pokud bylo v obyčeji „sólo". Jaké jsou obyčeje při vyzývání k tanci? Zjistěte, jak byl tanec oblíben dříve a jaké oblibě se těší dnes.


Předchozí   Následující