Předchozí 0100 Následující
str. 99

ho musea v Mostě. I. r. 1929. — Vlastivědná příloha „Obrany Slezska". Věstník české musejní společnosti v Orlové a Slezského národopisného sdružení pro Těšínsko „Sedlišťané“ ve Frýdku. I. r. 1925. — Vlastivěda Těšínská. Lidová čítanka, lidový slbornák, národopis, kultura a místopis okresů čsl. Těšínská. I. r. 1923. — Vlastivědný sborník Břeclavska. I. r. 1928. — Vlastivědný sborník českého jihovýchodu. Měsíčník pro duchovní, histor. a přírodovědecké poznání kraje. R. 1920—1931. — Vlastivědný sborník okresu lounského. I. r. 1930. — Vlastivědný sborník okresu rakovnického s Křivoklátském a kralovického s Manětínskem. I. r. 1930. — Vlastivědný sborník okresu slánského a novostrašeckého. I. r. 1923. — Vlastivědný sborník Podřipska. I. r. 1924. — Vlastivědný sborník školního okresu slánského a kladenského. I. r. 1923/4. — Vlastivědný sborník střední a severní Moravy. (Vlastivědný sborník pro mládež župy olomoucké.) I. r. 1923. — * Vlastivědný sborník východočeský. I. r. 1923. — Výspa. Časopis mládeže na Chebsku. Falk-nov r. 1931—1934. — Zahrada Moravy. Vlastivědný sborník župy Uhersko-Hradišťské. R. 1924—1927. — Záhorská kronika. Vlastivědný sborník Záhoří a Pobečví. I. r. 1891, obnovený roku 1919. — Zálesí. Vlastivědný sborník okresu humpoleckého. I. r. 1920. — Zlatá stezka. Vlastivědný sborník kraje Husova a Chelčického. I. r. 1927. — Žďárský obzor. List pro vzdělání a poučení, věnovaný nejširším vrstvám lidu na Žďársku. Žďár r. 1900—1908.

Četná musea vydávají i svoje Zprávy, z nichž mnohé obsahují i poučné vlastivědné články. Zejlména jsou to musea: Měst. museum v Č. Budějovicích, v Hlinsku, v Hradci Králové, Průmyslové museum v Chrudimi, Městská musea v Humpolci, v Německém Brodě, v Orlové, v Pacově a Počátkách, Liptovské muzeum v Ružomberku, Měst. museum v Táboře, Umělecko-průmy9-lové museum v Plzni a v Praze, Městské museum v Praze, Waldesovo museum v Praze atd. — Kromě těchto krajinských a musejních sborníků byl vydáván ústřední Věstník čsl. museí a spolků archeologických (Čáslav 1895—1901), jehož pokračováním se staly Československé letopisy musejní (1903—l910), V nové době pak Musejní Obzor (Praha I. r. 1925). Pro sběratele vycházel sborník Sběratel (Stará Boleslav 1896—1898), Český Sběratel (11912—1914) a v nové době opět Sběratel, vydávaný v České Lípě od r. 1931.

Mnohá musea vydávají i svoje Publikace. Jednotlivé spisy, které se týkají lidopisu, uvedeny jsou dále v příslušných kapitolách.

Práce souhrnné a monografie oblastí.

Kromě časopisů a sborníků závažné důležitosti jsou četné monografie oblastí a obcí, které vznikaly na mnoha místech zejména v dobách národopisné výstavy r. 1895 a za příprav k ní. Tyto mo-


Předchozí   Následující