Předchozí 0111 Následující
str. 110

Zprávy o osadách jsou ovšem roztroušeny v rozličných monografiích, uvedených výše, zvláště v Morav. Slovensku, Plzeňsku a j., v Moravské vlastivědě, v práci J. Brože o stavbách na Plzeňsku, v Selském Archivu a j.

Studiem sídel zabývá se nyní zvláštní komise, která se ustavila na II. sjezdu čsl. geografů na základe referátů J. Pohla o typu sídel v Čechách, F. Koláčka o problémech sídelního zeměpisu na Moravě a D. Stránské o typech osad na Slovensku. (Sborník II. sjezdu čsl. geografů v Bratislavě 1933.)

Lidové stavby.

Mezi prvními, kdož projevili zájem o lidové stavitelství, stál Alois Jirásek, poukázav ve Květech r. 1887 na České chalupy a stará stavení městská. Později se znovu vrátil k přehlednému popisu domů v díle Oesterreich-Ungarische Monarchie in Wort und Bild (Vídeň 1894), v díle Čechy (Orlické Hory) a v práci O českých osadách a dřevěných stavbách. (Sebrané spisy XXII. Praha 1917.) — Kresbami upozorňoval na význačné české stavby Jan Prou-sek, zejména v díle Dřevěná stavení starobyle roubená a lidový nábytek východočeský (Praha 1895.) — Studium lidového obydlí povzbudilo postavení České chalupy v Praze r. 1891 a ze-iména Národopisná výstava r. 1895 a přípravy k ní. Tehdy se rázem vyrojila řada článků o lidových stavbách v rozličných krajích. V samém díle Národopisná výstava českoslovanská (Praha 1895) byly zařazeny některé popisy lidových staveb ze všech našich krajů. Mimo to Karel Adámek popsal selský statek v okresu hlineckém (Český Lid I. 1892). — F. Dobiáš podal zprávy o chalupách moravských Kopaničárů. (Časopis olom. musea IX. 1892.) — J. i'. Hruška probral podrobně statek a chalupu na Chodsku. (Český Lid II.—IV. 1893—1895.) — F. Houdek popsal hanácký statek. (Český Lid II. 1893.) — J. Červinka pojednal o valašské chalupě a gruntu hodslavském. (Český Lid II. 1893.) — V. Hauer popsal slezský statek. (Český Lid III., IV. 1894, 1895) a později sebral Názvosloví staveb slezských. (Český Lid IX. 1900.) — D. Jurkovié. podal popis valašské chalupy v Průvodci po národopisné výstavě na Vsetíně r. 1892 a později probíral lidové stavby na Moravě v Českém Lidu (sv. XVI. 1907). — J. Lolek popsal chalupu na Zábřežsku a Šum-persku roku 1890. (Čas. olom. musea X. 1893.) — V. Smutný uvažoval o charakteru polabského lidového stavitelství. (Nymburk 1902.) — Později J. Hanuš a F. Rosůlek zpracovali názorně Lidové stavitelství na Pardubicku, Holičku a Přeloučsku. (Český Lid XV. 1906, podle díla Pardubicko, Holicko, Přeloučsko.) — J. Koula se zmínil o dřevěných domech v Žloukovicích (Český Lid XI. 1902)


Předchozí   Následující