Předchozí 0110 Následující
str. 109

rodopisu východných slovenských stolíc, Čas. mus. spol. XI.—XVU, F. Mišík, F. Šujanský a j. (Viz Sborník mus. spol. II.—IV. a j., Slov. PohFady a j.)

Osobní jména shromažďoval A. Kotík: Naše příjmení. (Praha 1894.) — Na Slovensku přispěl na př. F. Šujanský: Osobné a rodné niená slovenské. (Tovaryšstvo I. 1893.)

Osada.

Studií o sídlech a zejména o typu vsí máme, bohužel, dosud málo a spíše jsou psány s hlediště historického než národopisného. Rozličné typy osad rozebíral kdysi již F. Houdek: Způsob stavby moravských dědin. (Časopis olom. musea 1889.) — Některé drobnější stati jsou roztroušeny i v Českém Lidu, na př. ve sv. VII. zprávy V. Hejnického a F. Otruby o vsích Vápensku a By-šičkách. — Důležité zprávy o změnách v typu osad uveřejnil J. F. Svoboda: Osídlení panství novoměstského na Moravě. (Nár. Věstník XXI. 1928.) — Příspěvek k podobě zaniklých osad na Poděbrad-sku otiskl /. Hellich v Čas. pro dějiny venkova X. 1923. — Vzniku osad a otázce práv a povinností věnována byla zvláštní pozornost v Selském archivu, zvláště ve svazku I. a IV. — Významné poučení v historickém ohledu poskytují i studie o selském stavu, na př. K. Krofty Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě (Agrární Archiv I.—V. 1914—1918) a V. Nováka: Raabův systém a provádění jeho na některých panstvích v Cechách. (Agrární archiv VIII. 1921.)

V nové době se věnoval studiu sídel F. Koláček, na př. v práci Moravské okrouhlíce. (Spisy odboru Čs. společnosti zeměpisné. Řada B 4, Brno 1933.) — Důkladnou, i po historické stránce propracovanou studii, doloženou hojnou literaturou vydal J. Pohl: Typy vesnických sídel v Čechách. (Národop. Věstník čsl. XXVII. 1935.)

Na Slovensku přehled po typu osad podal J. Král: Vesnická sídla v Československé republice a zvláště v zemi Slovenské a Pod-karpatoruské. (Zbiór prac Eug. Romerowi. Lwów 1934.) — K otázce slovenských sídel přispěli dále: Š. Janšák: Príspevok k štúdiu osídlemia Slovenska. Obce a Kopanice. (Sborník mus. spol. XXIII. 1929), V. Zázvorka: Ráz sídel východooravských (Sborník zeměp. spol. XXXII. 1926) a }. Martinko: Morfologické typy slovenských osad. (Sborník mus. spol. XXI. 1927.)

S hlediska geografa podrobné studie vypracoval J. Hromádka: Morfologické základy osídlení Oravy a jeho typy. (Sborník II. sjezdu čsl. geografů v Bratislavě 1933) a Zeměpis Oravy (Bratislava 1934).


Předchozí   Následující