Předchozí 0124 Následující
str. 123

Všeobecný přehled statistický podal K. Malík: Základní ráz výskytu domácké práce v Československu. (Sociální Problémy I. 1931.)

F. Bartoš: Živnosti a obchody lidu slovenského. (Obzor 1880.) — P. Dobšinský: Prostonárodnie obyčaje, pověry a hry slovenské. (Turč. Sv. Martin 1880; podává mnoho zpráv o domácí práci lidu a podomním obchodu.) — J. Smetana: Světem jdoucí na Slánsku. (Český Lid XXVIII. 1928.) — V. Řezníček: Lidé boží na Náchodsku (Český Lid XX. 1911) a j.

J. Karas? Historický vývoj mlynářství. (Praha 1919.) — F. Pátek: Některé názvy součástí starých mlýnů. (Český Lid XI. 1902.) — F. Paris: Názvosloví starého mlýna českého. (Český Lid X\. 1905.)

K. černohorský: Jak se vyráběly vyškovské fajanse. (Vyškov 1928.) — Týž: Příspěvky k dějinám moravských fajansí. (Národop. Věstník XXIII. 1930.) — H. Landsfeld: Dva příspěvky k studiu slovenskej keramiky. (Příspěvky k pravěku, dějinám a národopisu Slovenska.) — R. Bednárik: Zanikajúce hrnčiarstvo a kachliarstvo v Košeci pri Ilave, (Český Lid XXXI.) — Jiné práce jsou uvedeny V oddíle o lidovém umění. — O tkalcovství viz zprávy výše v odstavci o pěstování lnu. O poměru lidové výroby a továren srovn. stať J. F. Svobody v díle Moravské Horácko (III. 1. Praha 1930).

Kromě toho srovn. práce, uvedené na str. 99 a n.

Práce o lidovém umění výtvarném.

Všeobecných dél a úvah o lidovém umění není mnoho. Upozorňuji zvláště na tyto práce: Zdeněk Wirth, Ant. Matějček, Lad, Lábek: Umění československého lidu (Praha 1928), spis, který je nejprohloubenějším přehledem a poučením v tomto oboru. — D. Jurkovič: Práce lidu našeho. (Vídeň 1906J — V. Mencl: Lidové umění výtvarné. (Národop. Věstník XXII. 1929.) — J. Vydra: Horní hranice lidového umění výtvarného. (Národop. Věstník XII. 1929.) — Umění lidu v jednom kraji, na západní Moravě, věnoval knihu J. F. Svoboda: Moravské Horácko. III. 1. Lidové umění. (Praha 1930.) — O Podkarpatské Rusi pojednal souhrnně S. Makovský: Lidové umění Podkarpatské Rusi. (Praha 1925.)

Výzdobnou a uměleckou stránkou lidových staveb zabýval se již mnohý spis, uvedený v oddíle stavitelství. K výzdobě hledí mimo to zejména tyto práce: A. Šolta: Lomenice chalup na Chrudimsku. (Chrudim 1894.) — Tereza Nováková: Východočeské lomenice. (Praha 1904.) — Táž: O lomenicích statků, chalup, baráků na Litomyslsku v nápisech a ozdobách na vsích I. (Český Lid V. 1896.) — K. V. Adámek: Záklopy křestními listy našich staveb lidových.


Předchozí   Následující