Předchozí 0133 Následující
str. 132

Studii o některých obyčejích na Podkarp. Rusi vydal P. Boga-tyrev: Actes magiques, rites et croyances en Russie Subcarpathique. (Paris 1929.)

Obyčeje rodinné.

Narození a dětství. Samostatných popisů a studií o zvycích při narození je celkem málo. Upozorňuji zejména na tyto práce: F. Bartoš: Naše děti. Jejich život v rodině, mezi sebou a v obci. (Brno 1888.) — Týž: Kout dle obyčejů a pověr lidu moravského. (Český Lid II. 1893, Deset rozprav lidopisných.) — J. Košťál: Dětský věk. (Praha 1892.) — J. F. Hruška: Krtiny dou. (Český Lid V. 1896.) — /. Písecký: Zvyky při krtinách na Prachaticku. (Český Lid XXII. 1913.) — J. Vyhlídal: Ze života slezských dětí. (Český Lidi VI. 1897, IX. 1900 a Naše Slezsko.) — Týž: Hanácké děti. (Brno 1909.) — F. Bělař: Zvyky a pověry při narození dítka v okolí Trnavy. (Národop. Věstník XIX. 1926.)

Svatba. Svatební zvyky byly často popisovány a byly vydány i četné souhrnné jejich sbírky; uvádím z nich alespoň nejdůležitější práce, F. J. Vavak vypracoval popis svatebních zvyků a řečí, podle něhož se i v jiných krajích svatby pořádaly. Jeho spis, kladený do r. 1765, byl mnohokrát vydáván, obyčejně pod dlouhým titulem, začínajícím: Smlouvy aneb chvalitebné řeči svalební pro družbu aneb držitele svadby. — Na Slovensku podobnému účelu sloužil spisek Timkův, Slovenská svatba, vydaný v Banské Bystrici r. 1868 a přetištěný později v Českém Lidu (sv. V. 1896). — Jako návod pro pořádání svateb sloužil i popis B. M. Kuldy, Svadba v národě česko-slovanském, po prvé vydaný v Brně roku 1858 a často pak přetiskovaný a upravovaný. — Za rodícího se národopisného ruchu svatební obyčeje přivábily pozornost mnoha sběratelů a bylo vydáno několik souhrnných sbírek, mezi nimiž vynikají zvláště tyto spisy. F. Bartoše Moravská svatba (Praha 1892), F. V. Vykoukala Česká svatba (Praha b. r.), Krištofa Chorváta Slovenská svatba (Slovenské Po-blady XV. 1895, XVI. 1896). Kromě toho se vyrojila celá řada popisů z jednotlivých krajů, z nichž mohu uvésti ovšem jen některé: J. Škarda: Svatební obyčeje z okolí Plzeňského (Praha 1894), F. Královec: Chodská svatba (Praha 1894), J. Vyhlídal: Slezská svatba (Opava 1894), M. Václavek: Valašská svatba (Telč 1899), J. Konečný: Slavnosti a obyčeje z Moravy (Praha 1905), J. J. Pavelka: Horácká svarba (Brno 1926), P. Sochán: Svadba a kroje ľudu v Lopašove (Národop. Sborník XI. 1905) a j. Smrt a pohřeb. Obyčejům, provázejícím konec lidského života, bylo věnováno bohužel mnohem méně péče. Odbornou studii vypracoval J. Soukup: Úcta ohně a některé obyčeje pohřební u sta-


Předchozí   Následující