Předchozí 0135 Následující
str. 134

Dosti pozornosti bylo věnováno zvykům, pojícím se ku přípravě a užívání chleba. Na př. F. Bartoš shromáždil zprávy o nich v stali: Chléb v názorech, zvycích a pověrách našeho lidu (Obzor 1385, Mor. Lid) a J. Košťál v článku Chléb v pověrách a zvycích lidu českého. (XII. výr. zpráva reál. vyš. gymnasia v N. Bydžově.) — J. Košťál popsal i Pověry a zvyky při prádle (Český Lid XX. 1911.) — Rozličné drobné pověry při denní práci jsou pěkně sestaveny F, Bartošem v uvedeném již díle Moravský Lid. Drobných statí podobného obsahu je ovšem roztroušeno v Českém Lidu i v jiných časopisech mnohem více. — Obyčejům řemeslníků nedostalo se dosud souhrnného zpracování kromě ojedinělých statí. Zejména Č. Zíbrt shromažďoval zprávy o zvycích řemeslníků ze starších časů, ale připojil i hojně zpráv ze současné tradice lidu: Staročeské obyčeje a pověry pivovarské (Věstník společ. nauk VIL 1896), Staročeské obyčeje a pověry mlynářské (tamže XXII. 1897), Sladovnické obyčeje (Praha 1910), Myslivecké obyčeje a pověry podle šesti rukopisů staročeských (Věstník král. spol. nauk XI. 1897.) — Myslivecké pověry shromáždil i J. Košťál v Jitřence (sv. XII. 1893). — J. Ledinský popsal Starodávné slovenské obyčeje a pověry včelařské (Český Lid XXI. 1912). — J. Soukup sebral Památky, obyčeje a pověry kovářské (Český Lid XI. 1910). — P. O. Plaček vylíčil soukenické kassací v městě Pacově (Český Jih 1904). — M. Kvíčala zachytil obrázek o slavnosti soukeníků, „Jórtóg“ soukenický v Českém Krumlově (Český Lid XX. 1911).

Obyčeje právní. Při pokročilé a hodně nivelisované kultuře našeho lidu zbývají v jeho tradici jen zbytky starých právních zvyků. Leckterý zbytek zůstal i v řízení obce a zprávy o nich najdeme v statích o životě v rodině a v obci. Kromě toho některé zmínky jsou zachyceny i v monografiích oblastí a obcí a ve všeobecných sbírkách zvyků. Samostatných statí o právních zvyklostech je málo. Srovn. na př. Č. Zíbrt: Rychtářské právo, palice, kluka. (Věstník spol. nauk VIL 1896.) — V. Havelková: Starodávná práva a ferule. (Národopisný Věstník VIL 1912.) — Č. Zíbrt: Přísaha mezní v hrobu nebo pod drnem. (Český Lid VI. 1897.) — Národní písně, pohádky, pověsti, říkadla, obyčeje všeobecné a zejména právní. Pořádá odbor liter. řeč. spolku Slavia. (Praha 1873—1879.)

Kromě toho srovn. práce, uvedené na str. 99 a n.

Názory na přírodu a svět.

Studie v oboru lidové víry týkají se ponejvíce drobné demo-nologie a pověstí a pocházejí povětšině od našich předních badatelů, pracujících v oboru lidových tradic, především prof. J. Máchala, J. Polívky, Č. Zíbrta, F. Wollmana a j. Bohatými snůškami


Předchozí   Následující