Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 409

MUSEUM MĚSTA PRAHY.

Rada král. hlavního města Prahy usnesla se za příčinou obeslání Národopisné výstavy českoslovanské vystrojiti tamtéž samostatný svůj pavillon v budově někdejší retrospektivní výstavy Za tou příčinou vznesla rada městská uskutečnění té věci na komitét městského musea, který se usnesl na vystavení toliko věcí vlastních a odevzdal uspořádání této výstavy řediteli musea, c. k. konservatoru Břetislavu Jelínkovi.

Pokud místnosti výstavní (672 m2) dostačovaly, učiněn pouze výběr ze sbírek musejních úhrnem 3638 před-mětův, které pořadně dle odborův, jež v musejních sbírkách se pěstují, také zde vystaveny byly, a sice: pravěk, archaeologie a výrobky domácího průmyslu, pražské pořádky, církevní památky a památky historické se všemi, do historie příslušnými odbory, a konečně pohledy na město, místní tisk, znaky atd. atd.

I. Oddělení. Pravěk. Jako úvod do výstavy pražské tvoří nálezy a vykopané věci pravěké z Prahy a jejího okolí s příslušnými diagramy. Jsouť to zejména: Osady a pohřebiště libeňské ze sklonu neolithické doby až do počátku křesťanství. Spatřují se tu vystavené žárové pohřby v popelnicích ze sklonku doby neolithické a z doby bronzové, tak jak v zemi stály, mimo mnoho jiných předmětův, jako: nádoby zvoncovité, dvojité, hrubé veliké, hlazené i syrové, které pro okolí pražské charakteristické jsou.


Pravěk v pavilonu města Prahy.


Předchozí   Následující