Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 490

Po Praze rozmohlo se osvětlování plynem po celých Čechách. Mimo osvětlování užívá se nyní plynu k topení a pohánění motorů, čímž výroba jeho značně roste. Roku 1895 obnášela v Čechách asi 27,000.000 m3. Tento vzrůst potřeby byl na výstavě znázorněn diagramy, vedle nichž byly umístěny plány důležitějších plynáren.

V elektrotechnice požívali naši pracovníci ode dávna zvučného jména. Ano, prvním elektrotechnikem a vynálezcem hromosvodu ještě před Franklinem byl Prokop Diviš (nar. r. 1696). V novější době máme vynikající theoretiky i praktiky, mezi těmito zejména Fr. Křižíka a Doubravu, mezi oněmi Petřinu, Zengra, Strouhala, Domalípa a Koláčka. V letech osmdesátých a devadesátých založena byla celá řada závodů elektrotechnických a čím dále tím více se rozmáhá osvětlování veřejných míst světlem elektrickým. První elektrickou dráhu provedl Křižík na Letné r. 1891, jsou však hotové již dráhy další a i v tomto ohledu bohdá brzy vyrovnáme se cizině.

    J. Novák.

PRÁVO ČESKÉ.

@II@1@Odboru právnickému byl vykázán úkol znázorniti působení našeho národa na poli práva, podati obraz o slavném právu českém, jež v době zlatého věku svého (v stol. XV.) daleko převyšovalo důkladností, příhodností a lidskostí všechna ostatní současná práva a tím podávalo nejlepší důkaz, na jakém vysokém stupni vzdělání nalézali se již v oné době předkové naši.

Na předním místě, na straně proti vchodu, byly umístěny dvě skříně s výsadními listinami, jimiž králové čeští udělovali městům různá práva. Většina těchto listin byla opatřena zachovalou pečetí a podpisem královým. Byl zde snímek listiny královny Jitky z r. 1291, dále byly zde původní listiny Václava II. z r. 1307, krále Jiřího z r. 1461 a z r. 1463, krále Vladislava II. z r. 1477, 1479, 1483, 1488, 1498, 1500, 1509, krále Ferdinanda I. z r. 1545, krále Rudolfa II. z r. 1579, krále Matyáše z roku 1615, krále Ferdinanda II. z r. 1628, krále Leopolda I. z r. 1684. Mimo to byla zde sbírka všech výsad města Strakonic. Dále byly zde vyloženy sádrové odlitky pečetí králů a králových českých od Václava I. až po Ludvíka.

Jako král svým poddaným vydával i šlechtic obyvatelstvu na jeho statku

usedlému výsady. Vzory takovýchto soukromých výsad byly ve dvou skříních, většina jich byla opatřena pečetí vydavatelovou. Nejzajímavější byly listiny Mikuláše ml. z Ledče z r. 1442, Buriána z Lípy a z Lipnice a bratrů jeho Zdeňka a Mikuláše z r. 1462 (s 3 pečeťmi), Viléma a Puty bratrů z Ryzemburka a na Velharticích z roku 1479, Viléma z Pernštýna na Helfenštejně z r. 1509 (s krásnou pečetí), Mikuláše Trčky z Lípy a na Lichtenburce z r. 1514, Zigmunda Anděla z Ronovce z r. 1552 (s třemi krásnými pečeťmi), Jáchima z Hradce z r. 1552 (s malovaným obrazem vydatele, znakem a pěti pečeťmi), Jindřicha z Valdštýna na Olešnici a Miletíně z roku 1598 (s pěknou iniciálkou a třemi pečeťmi) a jiných více.

Vlastním představitelem práva českého bylo právo zemské, jež až do konce XII. stol. bylo výhradným právem českým, jemuž byli podrobeni všichni obyvatelé země České, které však od XIII. stol. platilo pouze pro držitele svobodných statků, tedy pro členy královské rodiny, pány a zemany, svobodníky či dědinníky a jiné obyvatele nešlechtické, kteří drželi svobodné statky.

Znázornění českého práva zemského věnována péče největší. V jedné skříni umístěny prameny jeho a sice předem snesení sněmovní, které od XV. stol. nabylo rázu zákonných předpisů a vydáno tiskem. Tak zejména artikule sněmu obecn. král. Českého z r. 1586, 1711 a 1754, artikule sněmu markrabství Moravského z r. 1598.

Dalším pramenem práva zemského byla úřední sepsání práva obyčejového, jež dělo se v nálezích soudů královských a zemských, které se zapisovaly v desky zemské, »nejvyšším klenotem země české« právem nazvané, jež zápisy svými o právních jednáních a skutečnostech (ku př. udělení šlechtictví) o usneseních sněmovních podávaly obraz práva zemského, a byly vzorem cizině pro podobná zařízení. Původ desk zemských klade se do XIII. stol. Zhoubným požárem dne 2. června 1541 shořely staré desky a v témž roce založeny nové. Na výstavě znázorněna byla čásť desk zemských, t. zv. malý stavovský archiv, a sice tím způsobem, že byly z lepenky věrně napodobeny barevné a názvy i číslicemi opatřené hřbety všech 63 svazků, které jsou nyní chovány v zemském archivu. Zápisy sahají od r. 1541 až do let 1790tých.

Obsah desk zemských podán několika výpisy. Zvlášť zajímavým byl útržek ze starých desk dvorských s třemi zápisy, z nichž nejstarší z r. 1414 latinský, ostatní pak z r. 1463 a 1465 po česku psané týkají se král. odúmrti. (Nyní v zemském archivu českém.)

Z právních knih vystaveny proslavené »O právích země české knihy devatery«, které sepsal místopísař při zemských deskách mistr Viktorín Kornel ze Všehrd v letech 1495—1499. Dílo to jest pravým skvostem starší české literatury vůbec, psané s opravdovým nadšením, s nevšední láskou k vlasti české. Na rozdíl od dřívějších spisovatelů nespokojuje se Všehrd s pouhým vytknutím právních zásad, nýbrž vniká hlouběji v ducha práva českého, uváděje


Předchozí   Následující