Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 493

Struhátko na tabák (z Polné).

OBCHOD.

@II@2@Oddělení obchodní mělo znázorniti na výstavě činnost našeho národa na tomto poli, jež nejvydatnějším bývá pramenem blahobytu a zámožnosti národů, a tím umožňuje pokroky jeho kulturní. Národ bez obchodu chudne a v chudobě své nevydrží soutěž s národy jinými, bohatí jednotlivci se odnárodňují, a národ sám hyne.

I náš národ v obchodu bohužel se opozdil a namáhavě dohání teprv v poslední době, co dříve zameškal; obchodní odbor dobře vystihl svůj úkol, že vyznačil stav našeho obchodu a vytknul, kde třeba je nasadit páky a rozmnožit činnost. Mimo to ovšem v duchu celkového programu hleděl znázorniti historický vývoj obchodu v zemích českých.

Náš národ je původem zemědělský a dlouho obchodu nepotřeboval; veškeré potřeby hradily se domácí výrobou. Znenáhla však po způsobu západním vzrůstala města s různými privilegiemi a s průmyslem a v městech konaly se trhy. Starodávné tyto trhy za novějších dob ovšem udržely se ve své rázovité podobě jen v krajinách odlehlejších, jež postrádají lepšího spojení s většími středisky průmyslovými; vedle toho jsou dosud velké trhy na určité druhy zboží v některých městech. Trhy tedy představují důležitá střediska staršího obchodu, a zvláštní mapa podávala přehled míst, kde se odbývají. Kromě toho znázorněn byl starší i novější způsob dopravy a sice jednak mapami silnic a cest, grafickým znázorněním vývoje železnic a vodních drah, jednak modelky ukazovaly starodávný vůz formanský, jenž po celá století až do vystavění železnic byl hlavním dopravním prostředkem; zvláštní figurína formana ze XVII. stol. dodávala tomuto oddělení svěžesti.

Představitelem obchodu jest kupec, jenž dělá prostředníka mezi vyrabitelem a spotřebovatelem. Kupec je zároveň pravý typ starého měšťana, rozkvět měst byl vždy ve shodě s rozkvětem obchodu a kupci byli vždy nejzámožnější měšťané. Tento starodávný svět, krám s podivnou výzdobou, vypočtenou z části k okrase, z části pro reklamu vyplněnou podivnými všelikými věcmi, starými vahami, závažími a jinými pomůckami, rozmanitými výrobky atd., jakož i svátečně vyšňořené majitele obchodu představovalo obchodní oddělení v lákavé pro širší obecenstvo formě. Hned u vchodu budil všeobecnou pozornost starodávný krám náležitě upravený. V něm figurina kupce zdála chystati se ku prodeji a učedník v pracovním úboru s námahou tloukl v hmoždíři jakési koření. Opodál byly figuriny pražské kupcové a pražského kupce ve svátečním úboru ze XVII. stol. a pak pražského kupce v kroji ozbrojeného sboru obchodníků z roku 1791 za korunovace Leopolda II.

Výměna zboží dála se z počátku tím způsobem, že za výrobky platilo se plodinami. Znenáhla však vyvinula se zvláštní platidla, peníze, mince, a v obchodním oddělení byla jedna z nejpěknějších a nejpoutavějších částí výstava mincí, platných v zemích českých od nejstarších dob, kterou sestavili pp. Fiala a Mikš. V století XIX. při velikém rozkvětu obchodu a při spletitém a rozmanitém způsobu obchodování, kde vedle mincí platí se jinými platidly, úpisy atd., rozmnožil se počet i forma platidel i měnidel nad míru, a výstava toho pro širší obecenstvo byla velmi poučnou. S obchodem souvisí též poštovnictví, jež bylo znázorněno ve svém rozvoji poštovním atlantem, mapou poštovního spojení z různých dob, výstavou poštovních známek a obrazy starých i novějších poštovních budov.

Století XIX. právě na poli obchodu způsobilo největší převraty a sice hlavně změnou dopravy a snadným i rychlým spojením míst nejvzdálenějších pomocí železnic a parníků na jedné straně a spojení telegrafického a telefonického na straně druhé; k tomu pojí se velký rozvoj poštovnictví (na výstavě byly, jak již uvedeno, mapy znázorňující rozvoj železnic, vodních drah a poštovního spojení v zemích českých). Na tom všem založeno je rychlejší zprostředkování úvěru, jenž umožňuje v čas i větší koupě a prodej. Snadným a rychlým dopravnictvím umožňuje se dosti lacino opatření a přívoz výrobků a plodin ze všech končin světa. Při této složitosti a vyvinutosti obchodu nestačí ovšem jako za starodávna pouhé vyučení se kupectví, větší závody mají své kanceláře a obchodník musí být vzdělán odborně-k tomu slouží obchodní školství a obchodní literatura. Na výstavě obojí bylo znázorněno mapami, diagramy a ukáz-


Předchozí   Následující