Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 540

VÝZNAM NÁRODOPISNÉ VÝSTAVY ČESKOSLOVANSKÉ.

@II@1@Otevření Národopisné výstavy uvítáno bylo v jednom našem časopise: »... Pěkné a užitečné dílo se zdařilo, úsilí pilných dělníků vědeckých, dělníků doby netoliko přítomné, ale také minulé slaví své viditelné triumfy. Studium naší lidovosti bylo u nás hned od samého znovuzrození studium v pravdě národní, doplňujíc organicky snažení historie a naší politiky — hledáním národní písně započali naši buditelé, vděční synové zbudovali zrakům národa celé lidové město, v němž zříti máme všecko, čím český lid zemí českých v Čechách, na Moravě, v Slezsku a na Slovensku v hloubi duše své žije, se těší a teskní — vidíme v Národopisné výstave plod té klidné a mírné

práce osvitové, jíž děkujeme vše, co máme nejlepšího, vítáme v ní pěkný příklad a vzor dalšího úsilí k sebepoznání a kulturní svépomoci. Český lid sobě!« (Naše doba, II., 765.)

Těmito vřelými slovy tlumočen první dojem, jaký výstava podávala po ukončení přípravných prací, na počátku svého života.

Pokládáme za vhodné uvažovat o tom, co pro nás toto ukončené dílo znamená, v čem jeví se v něm pokrok, čím nás charakterisuje a poučuje. Dnes, kdy celé dílo pro nás vstoupilo do fase historické, klidná úvaha o tom nabízí se sama sebou.

Vědecká stránka Národopisné výstavy oceňována v tomto díle při popise jednotlivých oddělení. Ruch výstavní vzbudil neobyčejně silnou snahu po zachraňování památek a prací našeho národa. Lidopisný materiál v takovém množství, v tak široké rozloze territoriální, v takové různosti předmětů lidopisných neobjevil se nikde ještě nejen u nás, nýbrž ani u jiných národů. Pojem národopisu se rozšířil. Poznaly se tu věci a projevy života, kterých literární vychozená methoda do té doby skoro úplně pomíjela, a ty namnoze postaveny do popředí. Tím i vědě usnadní se práce, aby nám mohla sestrojiti obraz o lidu českém z doby, nyní již jinou kulturní fasí vývojovou překonané. Sebraná látka národopisná docházela hned svého literárního zpracování. Již před výstavou mnohé spisy folkloristické děkovaly, jak se k tomu zřejmě hlásí, za svůj vznik národopisnému ruchu, vzbuzenému prací výstavní.

Výstavou dán byl popud k obšírným podrobným studiím o jednotlivých okresích: M. Václavek v objemném spise popsal »Moravské Valašsko«; výstavní odbor hořický snesl zajímavé a pilné studie ve velkém zdařilém »Národopisném sborníku okresu hořického«; v menších rozměrech pořídil si odbor slanský svůj pěkný spisek »Okres slanský na Národopisné výstavě českoslovanské«. Životu Čechů dolnorakouských, zejména Čechů vídeňských, věnována byla při té příležitosti objemná kniha s cennými články »Sborník Čechů dolnorakouských«, pořízená redakcí dra. J. Karáska. Z prací pro výstavu vykonaných vydal pilný pracovník v národopise, JUDr. V. Adámek, již v době povýstavní svůj důkladný spis »Sborník okresu hlineckého«.

Na výstavu národopisnou sešlo se zejména v krajinských odděleních hojně podobných prací, ale užšího rozsahu, v rukopisech. V blatenském viděli jsme na př. práci podobného rázu od Jar. Wagnera »Kadov a okolím. Jiné drobnější rukopisné rozpravy věnovány byly hlavně národnímu ornamentu, lidovým obydlím, krojům, zvykům, nářečím atd. v jednotlivých okresích.

Takováto díla literární, která vystihují určité okolí po vztazích co možná všech, jsou pro poznání našeho lidu pramenem nejcennějším. Jimi umožňují se srovnávací studie v našem lidu, jimi můžeme proniknouti hloub v duši a povahu českého člověka. Zdařilé pokusy, výše uvedené, bohdá najdou i v jiných okresích následování.

Sběrací ruch národopisný uvedl konečně v život velmi záslužný podnik archaeologické komise při České akademii »Soupis památek historických a uměleckých v království Českém« (posud vyšel »Politický okres kolínský« od K. B. Mádla a »Politický okres lounský« od dra. B. Matějky). Výtvarný odbor Národopisné výstavy vydal pak v nádherných reprodukcích nejpřednější umělecké památky, vystavené v jeho odděleních.

Jinde učiněny aspoň pokusy v odborech dosud málo pěstovaných. Připomínáme jen práce o měření a anthropo-logickém určování školních dětí českých, nebo hojné sbírky jmen a názvů místních (polí, luk, pastvin, rybníků, samot atd.) a j. v. Lidové názvosloví v mnohých odborech obohatilo a obohatí názvosloví odborné (na př. ze stavitelství lidového, z výšivek, krajek a pod.).

Látka sebraná na výstavě a dříve již na krajových výstavkách nebyla sice dost systematicky prostudována, ale přece zavdala příležitost k podrobnějším popisným studiím v různých časopisech (hlavně v »Českém Lidu«, »Světo-zoru«, »Zlaté Praze«, »Osvětě«, »Naší době« a j.). Vedle popisů v odborných časopisech (na př. o moravských odděleních v »Matici moravské«, o školství na Národopisné výstavě českoslovanské v učitelských časopisech, o církevních


Předchozí   Následující