Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 159

*Richard A n d r e e, ABC-Kuchen. Ztft. d. Ver. f. Volksk. XV., 94—96.

*H. Lewy, Zu den ABC-Kuchen. Ztft. d. Ver. Volksk. XV, 181 —182.

*M. Höfler, Weihnachtsgebäcke. Zs. d. Ver. f. österr. Volksk. XL, Supplem. Heft. 3.

Ref. Zentralbl. f. Anthrop. XL, 10—11. *M. Höfler, Ostergebäcke. Eine vergleichende Studie der Gebildbrote. zur

Osterzeit. Vídeň 1906. Gerold a spol. Kor. 3. Str. 67. — Ref. Mitt. u. Umfr. z.

Bayerischen Volkskunde r. 1906, str. 54—56. — Arch. Suisses d. trad. pop. X.,

282 (E. Hoffmann-Krayer). —Národop. Věstník L, 236—239 (F. V. Vykoukal). *Dr. M. H ö f 1 e r, Das Herz als Gebildbrot. Archiv f. Anthropologie V., 263—275.

— Ref. Zft. f. oesterr. Volksk. XII., 224—225 (Dr. M. Haberlandt). *Max H ö f 1 e r, Lichtmessgebäcke. Ztft. d. Ver. f. Volksk. XV., 312—321. *D . M. Höfler, Peters-Kuchen. Zft. d. V. f. rhein. u. westf. Volksk. III.. 161 — 164. *Dr. K. V. Adámek, Z jídel štědrovečerních na Hlinecku. Č. Lid, XIV., 176. *Frant. B e n e t к a, Štědrovečerní jídla na Klatovsku. Ib. XV., 15S. *Frant. Homolka, Lidová jídla na Podřipsku, XIV., 144—146. * Blažena Stržin ková, Kterak se na Hané jídalo před 30 lety. '. b. XV., 418—420. *Pavel Pavelka, Šiščičky (Pečivo masopustní), XIV., 204. *Jan S o u 1 e к, Р. О. Plaček, Jan Tykač, Abeceda marcipánová, Českv Lid, XIV., 445! XV., 56.

*P. Jan Badura, Naše hospodyně vařily i pivo. Selský archiv V., 108 —109. *Josef Volf, Žižkova kuchyň. Český Lid XV., 396.

Володимир Гнатюк, Народня пожива на Бойнпщнн!. Наук. ЗЕНрн. црисьвяъ. М.

Грушевському 576—594. Них. 3 у бр и ць к u ii, Пачкарство бакуну (тютюну) в rojjax у Галичин! в XIX ст.

Наук. Збгрн. присьвяч. М. Грушевському 409—432. *Franz Andress, Aus dem südböhmischen Volksleben. Zs. österr. Vk. XL, 183—185. Kuchyně z Dobřan.

*Dr. Р. Drechsler, Breslauer Küchenzettel aus dem Jahre 1732. Mitt d.

schles. Gesell, f. Volksk. XV., 144—152. *Th. Ehrlich, Mittelrheinische Gebildbrote. — Zft. d. V. f. rhein. u. westfäl.

Volksk. III., 159—161. *Prof. dr. M o g k, Unser volkstümliches Gebäck (Dotazník). — Mitteilungen

f. Sächsische Volkskunde IV. Str. 71—72. Dr. Karl S i e g f Speise und Trank in Alt-Eger. Str. 27. Praha 1905. — Ref. Mitt.

d. Ver. f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen XLIV., 62—63 (Literarische Beilage). Georg Erl er, Leipziger Magisterschmäuse im 16., 17. .und 18. Jahrhundert.

Lipsko 1905. Giesecke a Devrient. Str. VIII +220. Mk. io-— Ref. Ztft. des ' Ver. f. Volksk. XVI., .359—360 (Herman Michel).

Drobné zprávy národopisné.

Dne 25. května zemřel přední český jazykozpytec prof. dr. Jan Gebauer.

Zásluhy zvěčnělého učence o vědecký výzkum jazyka českého jsou nesmírné a díla jeho jazykovědecká „Historická mluvnice jazyka českého" a „Slovník staročeský'" řadí se, třebas byl tento jen asi do třetiny dotištěn, k nejpřednějším dílům jak české tak vůbec slavistické vědy. A Gebauer prací svou životní staví se po bok zakladatelům a sloupům slovanské filologie, Dobrovskému a Šafaříkovi; "budovu, kterou tito mužové začali budovati, Gebauer z valné části dostavěl. Mimo to pracoval s velký^m úspěchem též na výzkumu starého českého písemnictví. Jeho nehynoucí zásluhou jest, že byl odstraněn onen rum a kal, který-niž starý literární a kulturní život našeho národa byl prací některých naivních členů naší generace vzkřísitelské znetvořen, a jemu vděčíme, že jsme nabyli pravého a jasného obrazu, zajisté také utěšeného, o naší staré literatuře a kultuře,


Předchozí   Následující