Předchozí pohled na ORIGINAL | OCR Následující
str. 13vanských a osvědčuje svou vzájemnost činy. Základní ráz jeho díla a jeho význam vystihují, tuším, případně slova, jichž jeho věrný spolupracovník a přítel J. Bolte užil o činnosti slavného badatele Reinh. Kohlera: „Ponechával-li někdy jiným, aby sklízeli, kde sám zasil, tedy právě zdravá metoda jeho láťkověd-ného badání, jeho nechuť k jakékoliv povrchnosti jakož i bohatý materiál, jejž snesl, dodávají jeho pracím hodnoty trvalé ano i výchovné."

*

Národopisná společnost československá vzpomněla již šedesátých narozenin prof. J. Polívky vědeckým sborníkem. V této knize otiskli své cenné stati prof. J. Máchal („Literárně-historické práce Polívkovy"), prof. M. Weingart („Jiří Polívka a slovanská lidověda"), prof. P. M. Haškovec („Vzpomínka". O Polívkově činnosti učitelské.) Nej důležitější příspěvek podal prof. V. Tille připojiv k stati o Polívkových studiích ze srovnávací literatury velice přehledný katalog všech látkových osnov, jimiž se Polívka kdy zabýval. Katalog, obsahující 303 čísla — některá z nich zahrnují celé cykly pohádek — jest nejen krásným svědectvím rozsáhlé práce Polívkovy v tomto oboru, nýbrž zůstane nezbytnou pomůckou každému badateli, který se zabývá srovnávací literaturou. Odkazuji na všecky uvedené práce, v nichž lze najiti poučení podrobnější než bylo lze podati v rámci této stručné vzpomínky jubilejní. Národopisná společnost českoslov. nechtěla uctíti sedmdesáté narozeniny svého vynikajícího člena zase jen sborníkem prací, nýbrž rozhodla se vydatí k významnému jubileu Polívkovy spisy ze srovnávací literatury, výbor jeho rozprav a monografií rozptýlených po přečetných časopisech slovanských i cizích. Teprve tímto vydáním plně vynikne význam našeho badatele a jeho veliké dílo životní bude přístupnější zejména pracovníkům mladším, kteří v něm najdou mnoho poučení i podnětů.

Soupis prací prof. dra Jiřího Polívky v letech 1918—1928.

I. Práce původní.

Doplňky k článku „Znamení ži-•vota, předzvěsti smrti v lidových podáních, obyčejích a pověrách." NVČ XIII., 1918, str. 80—81.

Die Entstehung eines dienstbaren Kobolds aus einem Ei. Zs. des' V. f. Vkde 1918 (XXVIII.). Str. 41-56.

Zu Bürgers Münchhausen. 2. Münchhausens Jagdabenteur in slawischen Volksschwänken. (Spolu s J. Boltem.) Zs. d. V. f. Vkde. 1918 (XXVIII). Str. 130—132.

Zadržované slovo starého slavisty. Cesta I. (1918—19), str. 216—217.

Rusko a lux ex oriente. Čes. revue XII. 1918—19, str. 321—333; 377 až 384; 433—443; 489—504 ; 545—553. (Též zvi. otisk.)

Noch ein Nachtrag zu den Personifikationen von Tag und Nacht im Volksmärchen. Zs. d. V. f. Vkde. 1919 (XXIX.). Str. 44—45.

Isolace malé vědecké kultury. Nase Doba XXVI., 1919, str. 263—268.

Za Archivem pro slovanskou filologii. Naše Doba XXVII., 1920, str. 738—745.


Předchozí   Následující