Předchozí 0069 Následující
str. 46

Přijímání za souseda.

Jihočeský právní obřad lidový. @PP@Dle Českého Lidu upravili K. P runer a V. Vilikovský.

Dle Českého Lidu upravili K. P runer a V. Vilikovský.

Úvod redakce. V Českém Lidu uveřejnili jsme z výborné knihy Jindř. Š. Baara, Jan Cimbura, obrázek, jak v Putimi u Písku přijímali za souseda Cimburu. Nedávno zaslal Českému Lidu p. Karel P r u n e r, odb. učitel v Táboře, tento list: V loňském ročníku »Českého Lidu« uveřejněn byl starodávny obyčej právní »Přijímání za souseda«. Dovolil jsem si použiti látky oné a upravil jsem ji s p. Drem Vilikovským, ing. král. akademie hospodářské, k scénickému provedení. Hra dávána byla v dětské besedě »Zory« v Táboře a všeobecně se líbila. Přiložená úprava otištěna byla ve feuilletonu »českého Jihu«. Pořádají-li se dětské zábavy, velikou obtíž působí sestavení programu. Jsou jen některé divadelní hry, ale k provedení jich potřebí jest po většině veliké výpravy. Menších prací a zvláště takových, jež daly by se provésti bez velikého nákladu, jest velice málo. Při IV. lidovýchovném sjezdu v sekci odrostové bylo na pořadu též vydání sbírky vhodných deklamací a her pro učed-nické besídky. Prosím za laskavé svolení, mohl-li bych práci tuto zasiati vydavatelstvu oné sbír.ky? — Rozumí se, že s radostí vítáme tento pokus o oživení starodávného obřadu v přístupné zábavné formě a poněvadž nebyla knížečka, otisk z českého Jihu, dána do prodeje, otiskujeme pěknou úpravu Baarova líčení ku napodobení v Českém Lidu.

Přijímání za souseda*)

OSOBY: R o u č e k, rychtář. — G i m b u r a, nový soused. — H a mák, konšel. — Žežulka, konšel. — Mika, konšel. — Kolařík, konšel. — Jaroš, konšel. — Srnka, hostinský. — Konôpka, obecní sluha. — Sousedé.

Děj ves Putim na Písecku v polovině minulého století. (Staročeská hospoda u Srnku.)

Konôpka se synkem.

Hostinský:

Tak co pak, strýce, a ty, synku, mi přinášíte za novinku?

Konôpka:

Já od rychtáře vás mám pozdravit, pro hosty byste vše dal připravit! A hlásil jsem již po Putimi všude,

že do obce se soused přijímati bude — hned po kostele — dnes v neděli —, tak aby všichni o tom věděli.

@

Hostinský:

Za pozdrav děkuji. A již časně ráno pro sousedy vše máme přichystáno. Ba věru žádný nedím také klep, že malvazu mám doma plný sklep.


) Doufáme, že uveřejněním této práce zavděčíme se všem pořadatelům dětských slavností a zábav. Dobrých prací pro děti máme velice málo, a to po většině jsou divadelní hry, k jichž provedení jest potřebí veliké výpravy. Scénu tuto možno provésti bez velikých nákladů a lze jí užíti jako čísla programového při dětských besedách neb při výletech. Písně 3- i 4hlasně harmonované zapůjčí ochotně pan odborný učitel Karel Pruner v Táboře.

Předchozí   Následující