Předchozí 0074 Následující
str. 51

Pstruh: To ste ovšem chybil. Hle? tak ste mi jen darmo laskominy na poklad udělal, nyní máme oba před hubou utřeno.

Srnec: I bodejž ten černoch všecky poklady vzal! Cha! cha! cha! toť se v hrdlo hanbím. Však po druhé žádný mne víc neošidí.

Pstruh: Ale můj Bože! že člověk ještě za dnů našich tak zpozdilý býti může, a na takové babské povídačky myslí! Vyť máte veliký poklaď v zahradě; vaše vrchnost jest dobrotivá, a přeje vám; jen se přičiňte podlé možnosti, abyste vždycky ranní zeleniny a ovoce měl, potom v městě všecko na hodné peníze přivedete, a toť bude bezpečnější poklad, než

kterého byste na bílé hoře hledal.

Nejedlý v Hlasateli 1818, IV., str. 262. poučuje věcněji o hoření peněz: I jestiť na zemi ještě ohnivá způsoba, která někdy místo vesměs dvou, tří i čtyř střevíců zaměstkná, a té říkají, že peníze hoří. Ten úkaz jest z hořícího bahnitého povětří, jehož v bahništěch a močidlech hojně jest, a jenž se ze země ještě nevyzdvihlo.

Člověk pověrečný, oheň ten vida, domnívá se, že peníze hoří. O hoření peněz bylo mnoho ošemetnosti smyšleno; za tou příčinou v mnohých žádost vznikla, poklady ze země kopati, a toť jest jedno z těch největších pošetilostí, na něž člověk připadnouti může; dostaneli se takových sprostých lidí podvodníkům, kteří se za dobyvače pokladů vydávají, sprostností těch lidí obohatiti se hledíce, tedy dvakráte nešťastní jsou, protože i o peníze, které mají, oklamání bývají.

Z netištěné sbírky moravských písní a říkadel Frant. Bartoše.

Zálety a ženitba.

Má hlavička kudrnatá co vystála pro děvčata!A kde ideš, Pepíku? Na zálety, tatíku! A co neseš na hřbetě? Piané hrušky Margétě. Šak já ti dám Margéty, aš ti klobúk odletí!Já su synek ze Sobůlek jako vymalovaný; — když mne holky potkat mají, z daleka se vyhýbají.Jedna druhéj povídala, čím se která umývala: jedna pivem, druhá vínem

a ta třetí rozmarýnem, a tá štvrtá smetanu, za tú chlapci potáhnu.Dyž sem já šel z roboty, stavil sem se u Běty: aby daía, nemeškala, kúsek sádla na boty.' Zkázala mně Manda: Přijdi, Juro, k nám! Zabili sme vepřa, já ti jelit dám.

Ty si, Mando, skúpá, ty mě äérta dáš, sama všecko pojíš, mně nic nenecháš.


Předchozí   Následující