Předchozí 0110 Následující
str. 87

Titulní list těchto modliteb jest opatřen obdélníkovým širokým rámcem, zevně silnou cinobrovou čárou ob-taženým. Na každém rohu jest osmi-cípý květ růžový s červeným terčem. Kolmé strany obruby jsou zeleně obarveny a příčnými rovnoběžkami vyplněny, vodorovné strany obruby jsou žluté a zamřížovány křížem přes sebe položenými čárami. Uvnitř jest ještě šesticípá obruba růžová, páskem ovinutá, v jejímž horním hrotu jest poletující andělíček. V tomto šestihranu jest titul, jehož prvá řádka jest červená, druhá s j ed-noduchou iniciálou modrorůžově zeleně žlutá, zase řádka červená, hnědá a červená. V dolních trojúhelníkových prostorách jest po levé straně vepsáno 18, po pravé 17. Následující strana má ozdobnější rámek, jehož rohy jsou spojeny trojlistým kvítkem modrým se středním lístkem růžovým. V horní části splývá obloukovitě větvička kol nápisu, v jejímž středu jest čtyrcípý květ žlutavý s růžovým terčem. Ostatní strany jsou obtaženy dvojitou čárou hnědavou a nemají ozdobných rámků, vyjma na str. 17, jenž jest obdobný orámování na str. 1., 61., 73.

Strana 17. těchže modliteb jest zaplněna krucifixem červeným, jenž jest zašrafován kol dokola cinobrovým mřížováním. Dole u paty kříže jest v pozadí město s věží. Str. 61 jest zaplněna ozdobným titulem Modliteb při konání pokání. Ozdoba tato ohraničena jest širokým rámcem červeno-žlutomodrým, v němž jest ozdobná elipsa s nápisem, rohy rámce jsou ozdobeny tmavomodrými zvonci, rohy mezi rámci a vnitřním elipsovitým rámcem jsou zamřížkovány cinobrovou barvou a v této ploše jsou řady bělomodrých perel. Podobný rámek má str. 73, v rámku dole jest žluto-červená mašle, od níž vzhůru vine


42. Písmeno P.


43. Písmeno C.


44. Květináč s kytkou.


Předchozí   Následující