Předchozí 0113 Následující
str. 90

poledni sešli se chasníci a zahráli si v karty. Když se setmělo, přicházely sukačky, dělnice to, které připravovaly přízi ke tkaní. O nějakém vstupném nebylo po oba dny ani řeči. A tu zase tančilo se při hudbě, ale ne již tak hlučné jako dne předešlého, do rána. Takový byl bál synků zlatého druhdy řemesla soukenického. Vydání bylo ovšem za to veliké. Věnovány na to všecky peníze ze spolkové kasy a ještě musil každý chasník z těch dvanácti na zaplacení útrat doplatit ze své kapsy as 11 zlatých stříbra. . •

V. Schulz:

Svatba kněžská z r. 1590.

Ku konci století XVI. způsob života některých kněží neodpovídal důstojnosti, stavu jejich. O tom pěkně vypravuje dr. Z. Winter v díle svém: »Život církevní v Čechách«. A dalším toho dokladem jest i list Václava Nepomuckého, faráře v Líšanech, v kterém dne 7. března 1590 dává Jiříkovi, faráři u sv. Michala na Novém městě Pražském zprávu

0 bujném veselí při svatbě kněze Michala z Kněževsi, jež o masopustě t. r. v Rakovníce se odbývala. Zní pak list ten doslovně takto:

»Saluet vos Jesus Christus. Ctihodnej kněze Jiříku ! Pane bratře mě v Pánu Bohu milej! Oznamuji vám, co se nyní teď minulýho masopustu v městě Rakovníku stalo, že něakého (sic) kněze Michala z Kně-žovsi pan děkan Rakovnický jest s jednou děvečkou voddal, ač předešle také druhého Franfurskýho (sic) voděl. Kněz Michal přijel z Kněžovsi na mnohých kočích i na koních po nevěstu. Nejprve byly smlouvy. Děkan přitom a s ním jiní čtyři knězi. — — — — Když piSk ten přínos byl do Kněžovsi, děkan Rakovnický seděl s nevěstou; neb mu páni krytého vozu půjčili. Diváků bylo co vo posvícení. A někteří dobří jonáci z vozů vyrazili zákolníky, tak že právě před rathouzem na rynku z vozů vypadli. Jaký jsou tu smích splodili, tak notně ty knězy chválili, až někteří na zem plili, lotrů, rufianů nadávali. Nemohu rozuměti, več se dává ten děkan Rakovnický. Pravil mi jeden měšťan, že von vám ze všeho vyjde, když panu administrátorovi a paní jeho některým zlatejm podmaže

1 některou pintou vína. Vám nadal světle v kostele, kteříž sedáte v kon-sistoři, že ste tyrrani. Není v tom kraji i dále většího ruhače, jako on jest. Potom vám sám oustně oznámím. Feliciter valete. Datum na faře ve vsi Líšanech v středu po neděli masopustní annorum 1590. •— Kněz Václav Nepomucký, farář v Líšanech.« »Důstojnému a ctihodnému knězi Jiříkovi, panu faráři u sv. Michala v Opatovicích v Novém městě Pražském, pánu konsistoriánu, bratru mně v Pánu Bohu milému.« (Archiv Musea král. Českého.)


Předchozí   Následující