Předchozí 0117 Následující
str. 94

Upomínky na toleranční patent z Hlinecká ve sbírce Dra. K. V. Adámka.

(Se 2 vyobrazeními.)

V Českém Lidu IV. 483—92 podal Karel Adámek studii: Památky evangelíků ve východních Cechách. Podáváme další příspěvek k této látce, r. 1911 jubilejní, podle originálů chovaných ve sbírce Dra. K. V. Adámka v Hlinsku, jenž napsal o upomínkách na toleranční patent z Hlinecká v publikaci nákladné, vydané od kuratoria Průmyslového musea v Chrudimi (Památky východočeské, díl JI. str. 87 ad.) zvláštní, pěknou, zajímavou studii.

Tolerančním patentem, jejž český král Josef II. 13. října 1781 yydal, bylo zahájeno nové období vývoje náboženských poměrů v království českém. Evangelíci vděčně vždy vzpomínali tohoto patentu, jenž jim zajistil svobodu vyznání. Zápisky písmáků a malované upomínky na toleranční patent jsou zřejmým dokladem radosti a vážnosti, jíž toleranční patent byl nekatolickým obyvatelstvem přijat. Evangelické rodiny pořizovaly si malované upomínky na toleranční patent, jimi vyzdobovaly své příbytky.

Upomínka jedna jest malována na papíře formátu 24 X 19 cm. V žlutě omalovaném srdci, červeně stínovaném jest vepsán pamětní nápis : Tehdáž: Slawně Panugjcy, Rzjmský Cysař, a dědičneg Král Cžesky, a gynych kragjn a Králowstwich, Jozeff: Slawneho gmena, Druhy, z nuk-nutí Božího w roku Páně 17-81. dne 13. Ržjgna, Tolleranc Patent na swětlo wydal, do wssech dědičných zemi Panowani sweho, oc :

Ze. srdce vyrůstá kytice pestrých květů. Též dolejší část obrazu jest vyzdobena souměrně červenými růžicemi a modrými tulipány.

Obyčejně býval vyvěšen ještě podobný druhý obraz s malbou srdce červeného, hnědě stínovaného, z jehož hořejška vyrůstala kytice růžic kol kruhovitého žlutého, červeně a hnědě zamřížkovaného kruhu. Od dolního cípu srdce vinou se stužky červené. V bílé obdélníkové, žlutě orámované tabulce jest výňatek z žalmu 39.: Hořelo ve mě Srdce mé, [roznjcen gest] Oheň v přemyšlowanj mém, takže sem mluwil gazykem swým, řka: Dey mi znáti Hospodine, konec žiwota mého a odměřenj dnů mých gaké gest, abych wěděl gak dlauho trwati mám. Ay na dlaň odměřil sy mi dnů a wěk můg gest gako nic před tebau: a gjstě žeť nenj než pauha Marnost', každý člowěk, gakkoli pewně stogjcy.

Jindy v červeném srdci takto vyzdobeném bývá nápis : Tehdaž: Slawně Panugjcy Rzjmský Cysař, a dědičneg Král Cžeský a gynych kragin a kralowstwjch Jozeff — Slawneho toho Gmena Druhý: z nuknutí Bo-žiho, \v roku Páně 1781. dne 13 Měsyce Rzjgna, Toleranc Patent, na swětlo wydal, do wssech dědičných zemi Panowanj sweho.

Tu pak v srdci žlutém, vyzdobeném bývá průpověď biblická: Gak gsau gmili přibytkowé twogj Hospodine zástupů, žadostiwa gest a welice


Předchozí   Následující