Předchozí 0021 Následující
str. 18

Trestání opilce zavřeným sudem. Nástěný obraz v Králové Dvoře u Berouna.

který poprvé popsal tuto malbu v Památkách archeolog-. XIV. 58, připomíná, že takovéto pláště trestní jsou uloženy v museích německých, jako v Mnichově, kde jest takový sud s nápisem: »Die Nacht-spihler und Vollšau-fer« (tedy karbaníci a pijani), a domnívá se, že měli sud ten i ve Dvoře Králově; panstvo nejspíše ztropilo prý si jen žert s některým hostem opilým, davši ho zpitého do sudu trestního. Onen pijan byl z Bystřice a ta náležela tenkráte Janu z Lobkovic, který byl koupil Novou Bystřici od poručníků Julia Krajíře z Krajku r. 1575 ve čtvrtek po sv. Markétě. Páni si zažertovali o-všem rádi a provedli s opilým, myslím, poddaným, to, eo viděli v cizině, v Němcích; - svědčí pro to i nápis, též německý1)-

Že by však trest takový býval kdy u nás zaveden nemáme dokladů. Za válek husitských činí se arci zmínky, jak mnozí neštastníci byli vsazeni do sudův a iipáleni, ale sudy ony byly zcela obyčejné, ni-


*) Datum: 1586 jest přičiněno na obrázku nejspíše od illustratora Hradů a zámků Sedláčkových, kdež jej spatřujeme v dílu VI. na str. 228. Sedláček nezmiňuje se o významu jeho ani slovem. Tolik jest jisto, že malba ta byla provedena až po r. 1575.

Předchozí   Následující