Předchozí 0074 Následující
str. 71

v Rakovníku, ve Zbečně, v Čisté, v Královicích a v Plaších. Farář

nebyl ve Slabcích, v Bousinově, v Šanově atd., kde před r. 1618

byli nekatoličtí predikanti.

V druhé polovině 17. stol. (po r. 1660), kdy Petrovice držel

svobodný pán Otto z Helversenů, stala se v lese, ves na jižní straně

věnčícím, zvláštní událost, jež mocně rozrušila celé okolí a jež přivodila pak stavbu kostela a


Obr. 1.—3. Kříže u vsi Řeže blíže Petrovio u Rakovníka.

zřízení fary. Pověst vypravuje: Ve zmíněném lese byla pod mohutným stromem dubovým studánka. Když jednoho dne tři petrovické dívky stlaní hrabaly a bukvice sbíraly, při práci té si prozpěvujíce, uslyšely, že někdo cizí zpívá s nimi. Zarazily se, ustaly ve zpěvu a rozhlížely se zpytavěpookoli,aby

neznameno pěvce vypátraly. Maně pohlédly i na onen strom. Spatřily tam zvláštní zjev. Mezi větvemi stromu se vznášela překrásná paní s nemluvňátkem na ruce, sladce zpívající. Neobyčejným zjevem zaleknuté dívky z lesa utekly, že o této své příhodě nemlčely, rozumí se. Po několika dnech šly

dívky zase do lesa ke studánce. Zjevení na dubu se opakovalo. Jak to již bývá, mnozí dívkám věřili, jiní zase nevěřili, považujíce vše za výmysl dívek, z nichž jedna, podle zachovaného podání, slula Anna Klímová. Pro zjištění pravdy a zamezení pohoršení by]y dívky předvolány k místnímu vrchnostenskému úřadu a zde vyslýchány. Vypovídaly, jak výše uvedeno. Pohrozeno jim trestem. Dívky vypovídaly stále totéž. Byly třikráte důtkami zmrská-


Předchozí   Následující