Předchozí 0143 Následující
str. 140

Zažehnávání nádchy. Já hříšná počínám nátku žehnati ne svou mocí, ale Pána Boha pomocí. Šla Panna Maria po zelené louce, potkala ji nátka. »Kam jdeš?« »Do N .... očí, (uší, celého těla) kosti lámati, krev píti.« Panenka Maria odpověděla: »Nechoď tam, jdi na zelenou louku, jsou tam tři studnice, v jedné víno, v druhé

voda, v třetí krev. Pij a hoduj, a tomuto N.....dej pokoj. Ve

jménu Otce atd.« Pak se foukne třikráte na nemocný úd.

Zažehnání nátky s růží. Bože, račiž pomáhati, co já budu začínati, Pán Bůh jeden na věky. Zažehnávám nátku s růží, tělavá, suchavá, loupavá, hnojivá, teklavá, sjímavá, lámavá, po těle cho-divá, mé tělo s pokojem nech, až spočítáš na moři písek, na nebi hvězdy, na stráních listy, po lesích pařezy, po polích mech, po lukách trávu. K tomu mi dopomáhej Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý. To se třikráte opakuje, načež se dodá: Amen.

Joz. L. Holuby:

Zvyky a zábavy lidu slovenského r. 1822.

Z evanj. preddunajského šematismu z roku 1822.

Ján Čaplovič vydal v Pešti latinský šematism církví evanjel. okolia preddunajského, do ktorého sú miestami vtrúsenézajímavé zprávy mimocírkevné, ktoré zaslúžia, aby sme ich aj teraz, po 90. rokoch registrovali.

Čítáme na strane 24:

»Mestečko Holič, v ktorom kvitne majoliková fabrika (Fa-brica vasorum ficulneorum nobilioris sortis — majolica et Steinpor-eellain). Zemským pánom je Jeho Veličenstvo... V Šaštíne kvitne od roku 1756. tkáčska (Cottonova) fabrika, ktorej základy, dla Rohrera, položil bývalý evanjel. farár Lazovský (v Trenčiansku) Maliarik, ktorý povzbudil ľud k naučeniu sa pradieniu bavlny. ť O tomto Lazovskom Maliarikovi, vieme, že vo veľmi biednom kraji okolia Lazovského v Púchovskej doline, dával mnoho centov ' bavlny propriasť, a pradivo odvážať do Šaštína.)

Pri Starej Turej píše medzi iným, na strane 31: Obyvatelia sa zanášajťi obchodom s maslom a syrom, ktorý celoročne prevádzajii po Viedni a Pešti; vyrábaním dreveného, v kuchyni i pri roľníctve potřebovaného riadu, zvláště ale slovenských čižem a kožuchov, ktoré Oravania a Trenčania lepšie platia, než v iných krajoch vyrávané; taktiež s roľníctvom sa pilno zaoberajú. Ševcov je také množstvo, že majú dva cechy, jeden evanjelický, a druhý katolický. Aj cech kušniersky (Pellionum Contuberriium) je dosť početný, ktorý, mimo troch katolíckych


Předchozí   Následující