Předchozí 0171 Následující
str. 168

Winter, »kumštýř«, znalec umělecké a uměleckoprůmyslové stránky xi cechovních památek a proto jeho popisy a jeho vysvětlivky doplňují a docelují výklad pouze historický.

Vhodně poukazuje v úvodu Dv. Harlas, že vše, co souviselo s bývalým životem královské Prahy, co nám podává zprávu o směrech, kterými se braly dějiny kultury naší a co objasňuje základy této kultury, vše to stává se nyní předmětem studia tím horlivějšího, ěím větší jest zájem náš o skryté tyto a namnoze neznámé doklady naší kulturní vyspělosti. Je snahou každého národa, aby činorodou přítomnost pevnými páskami spojil se slavnou svou minulostí. Co ve stojetích dávno minulých bylo vytvořeno a co svědčí

0 plodné práci těch, kteří nám připravovali lepší budoucnost, to je nám předmětem nejen studia, obdivu nebo pýchy, ale také radosti, neboť doklady nepřetržitého proudu kulturního poukazují dále k světlým výšinám národní osvěty a utěšují nás, že také práce naše vydá užitek mnohonásobný.

Práce učenců a badatelů ua poli dějin, archivní studie a spisy kulturních historiků nahromadily mnoho cenného materiálu a vznikla vědecká literatura česká o životě, krojích, mravech, zvycích

1 snahách uměleckých národa českého. S hrdostí pohlížíme na knihy PhDra. Z. Wintra, Dra. C. Zíbrta, A. Sedláčka, v nichž oživují zapadlé doby a lidé, a historická díla V. V. Tomka nám vykreslila obraz Prahy s tolika drobnými rysy, že nabývá znaěnéplastičnosti. Ale náš názor na minulost Prahy byl by přece jen mylný. kdyby k těmto knihám nepřistupoval materiál .věcný. Památky starožitné, umělecká díla všeho druhu nutně doplňují naše vědomosti. Připojiti ke slovům věci, jak se říká, jest úkolem ústavů musejních. Sběratelská činnost jejich hromallí věcné tyto doklady a vědecká činnost jejich zaraďuje a hodnotí, co bylo uchováno.

.Museum král. hlav. města Prahy tu zaujímá vynikající

místo mezi našimi sbírkami, neboť je to minulost našeho města, kterou nám stělesňují jeho bohaté a zajímavé sbírky. A tu pak zase oddělení věnované památkám cechů a pořádků pražských, jest pro kulturní vývoj Prahy zvláště důležité.


3. Pečetidlo Novom. obuv. z 15. stol.


Předchozí   Následující