Předchozí 0205 Následující
str. 204

wieš,. že sem ya newynni w tegto weczy, ty powecz, kde sy wzal tu ruku? wšak si gu ty přinesl do mého domu.« Tenže Mikuláš potom vyznal: »že bratr starší Matthias wzal tu ruku w noczy z popra-wiska u Cyffera, ale sem ya gu nebral, len sem striehol z daleka, aby aspoň lide newydeli, a on, můg bratr Matthias wzal z popra-wiska dwe ruky, gednu sebu wzal, kedy Pywo wždicky dawal, ne-wiem na cžuo gu užjwal, a druhu ruku mne dal, a ya sem gu sem přinesl.«

Výrok. »Ponewaež tento pred welebnym Prawem stogjci Hriš-ník Watůw Mihaly, yakožto rownym spusobem y wlasny bratr geho Mikuláš, proti prikázaný Boskemu welicze a tesce zhrešili, kdežto Ruku cžloweka hryšneho, na Smrt pro hrichy swe odsuzeneho, na poprawnem myste, anebo šibeniczy, budtože na kolese, odrubawše, w dome swem držaly a snj puowerežiwost a d-iabelske, ežarodelni-ezke skutky, w kupecztwy a w kramarstwj swem prowozowali. Pro takowy tehdy gegich zly skutek a žjwůt, acžkolwek by wetšy a hroz-negši pokutu zaslúžili: Niczmeneg welebne Prawo magice pozor ria mnohich hlawních lidj prozbu a Intercessij, to našlo: že on Michael Watůw, katowy do ruku oddán biti, a skrze, neho pod Prengirem metlamy a pruty wyšiban, a wymrskan, a od tohoto mesta na weky wypoweden biti ma. Mladši pak bratr geho Mikuláš, ponewadž pro nedužiwost tela swego a weliku nemoc«, Executij takowu znesty nemuože, on také až na poprawne misto, skrze Mistra wiweden biti, a metly a pruty, w ruku a na ramenech swich, ku znameny zaslu-ženeg pokuti nesúce, tam potom na weky od Mesta wypoweden biti ma, ginim ku přikladu, a jim ku zaslúženej pokute.« (Za tým je ten istý výrok aj po nemecky vpísaný.)

Časové zprávy.

Osobní. Redaktor Českého Lidu, prof. Di\ Čeněk Zíbrt, byl vyznamenán od cara Mikuláše II. carským rytířským řádem sv. Anny třetí třídy.

f Vine. Prásek, vážený náš spolupracovník, zakladatel Selského Archivu, horlivý pracovník v oboru lidovědy a kulturní historie, zemřel v Napajedlech dne 31. prosince 1912. Viz jeho životopis a podobiznu Český Lid VI. 486. Čest budiž jeho památce!

Směs.

Tři krále, chodení zedníků s hvězdou. 1667. Archiv m. Prahy. Liber deeretorum N. 846. fol. 15. Na spisu starších tovaryšův pořádku zednického a kamenického, v příčině chodení s hvězdou. Pp. Pražanům všech tří měst Pražských odeslati. Poněvadž starší


Předchozí   Následující