Předchozí 0208 Následující
str. 207
na tabulce mramorové, z téhož sloupu vyražené v jazyku hebrejském takto se čte: Léta po narození Syna Božího 1620 bude v zemi německé veliká vojna. (Milosrdný Bůh odvrátiž to!) 1621. Bude radost veliká mezi známými, když se zas vespolek shledají. 1622. Nebude papeže. 1623. Rozšíří se hněv Boží po všem světě (ač Bůh zná hříchy naše.) 1624. Jich málo znáti se budou ku Pánu Kristu. 1625. Povstane muž a rek veliký. 1626. Afrika bude hořeti a moře obrátí se v krev. 1627. Zemětřesení půjde a projde veškeren svět. 1628, Afrika, Azia a Europa budou se třásti a báti. 1629. Nevěřící poznají jednotu nerozdílnou Tvoji co svaté. 1630. Veškeren svět bude osvícen, tak že jeden pastýř a jeden ovčinec bude. (Comple-mentum astronomiae 1620.     Engelbert Šubert.)
* Ráj svinský. Přísloví staročeské: Když jsou sediaci zežralí, jest mezi nimi mílo býti, jako v svinském ráji. (Pokuty a trestání, 1613, 39.    Poličanský)

Otázky a odpovědi.

Příčnice. Má hnáti rozvor (brázda) svobodný od té silnice a zákop; každý má vorati svou roli na dél honu od cesty a žádný

příčnic nemá při té cestě.....vorati. — Každý má na svém vodu

zavěšovati voříce příčnic. Pro vedení té vody bylo mnoho nesnádek a súdův. (1576. Výpisek Bočkův.) Co to značí?    F. Bartoš.
Co nesmi v domácnosti vyjíti? Povídala rozšafná teta v Plí-skovicích u Zbirova: Chleba, sůl a petrolej! Kdo zná podobné názory?    Č. N. Kovaleská.
Nucená placená. Na Sylvestra hráli jsme lotto otec, matka, hoch Ceral. Já se dala do hry nutiti a hoch prohodil: Inu, nucená, placená!... Slýchal prý to v Lukavici n strýce. Kdo zná podobná pořekadla při hrách?    Marie Lisertová.
Klínec (v cechu). Když se klínec vyšle, všichni (mistři) brzo se sjíti mají do cechu; kdyby ale klínec se zdržel u někoho, a toho ne hned přivedl, anobrž také v tom postižen byl, má podobným způsobem 2 bílé groše za pokutu propadnouti. (Výpisek z archivu Prostějovského 1718.) Co to značí?    F. Bartoš.

Čížkův kámen. Tento se nalézá v čížkovém hnízdě, a činí ne-viditedlným. Jen v zrcadle (také na hladině vodní) se může spatřiti. Kdoby ten kámen dostal, a dal sobě pod jazyk, stal by se nápodobně neviditelným, a jen v zrcadle bylo by lze jej uhlídati. Vyprávěl studnař Vitoušek na Žďákově. Kdo zná a vyloží?

    J. Kudláček.

Předchozí   Následující