Předchozí 0239 Následující
str. 238

v osobě nastati nemohla, připojena ku podivné této knihovní vložce i věrná, v barvách provedená podobizna žebrákova. Jest to snad jediný případ v Čechách, kde ke knihovní vložce připojena podobizna vkladatelova. Připojené vyobrazení jest dle fotografie, pořízené od p. Jos. Nováka ve Zbirově.

Vyobrazení i záznam jest v »Blumerálové knize grun-tův dominikálních panství Zbirovského z r. 1730. Q.« Kniha uložena jest nyní v zemském archivu v Praze. Vložka zní takto: »Fol. 257. Dle povolení ouřadu vreh-noředitelského vystavěl sobě žebrák bídný a chromý, Josef Kuntz, z hlíny boudu neb chaloupku, na panské půdě ve vsi Strašících. A ačkoliv fořtamt proti tomu byl a na to skrze Slav. administraci (dle resolucí ddtto. 6.ten augustu 1790 sub. Nr. 1264) usiloval, aby ta chalupa rozházena byla, nic však méně u j mouce se jeho Josefa Kuntze auřad vrchnoředitelský a tak daleko to přivedl, aby ta chalupa, pokudž on Josef Kuntz živ bude, k jeho užívání státi zůstala, při ní ale žádné chlívy přistavěné míti. Po smrti ale téhož držitele docela rozbořena byla. Zbirov, dne 6. Novemb. 1790. N. N. (nečitelno) sirotčí.«


Žebrák J. Kuntz v knihovní vložce r. 1790. Fotografoval J. Novák.

Dr. Čeněk Zíbrt:

zamilovaného vojáka z roku 1740.

Do bibliotheky Musea království Českého daroval p. Fr. Farský, ředitel Hospodářské Akademie v Táboře v. v., vedle jiných vzácných tisků, špalíček písní, jež byly chovány v rodině.

Jaké bylo překvapení, když jsem s radostí probíral písničky, pečlivě našívané na plátno, a mezi nimi jsem zahlédnul vojenské i milostné písničky před válkou sedmiletou, se vročením bezpečným: 1740, 1741. Pravda, zachovalo se z té doby několik písní, jejichž ohlas a jejichž nápěv posud se udržely, ale tolik písniček, s jasným označením letopočtu a tiskárny, nikdež jinde se nedochovalo. Proto doufám, přijdu vhod, otisknu-li je doslovně. Zdá se, že si


Předchozí   Následující