Předchozí 0252 Následující
str. 251
@S@251 Max. Hroch:

Dvojitý výklad učené hádky posunkovou řečí.

V lidovém podaní evropském kolují rozprávky o sázce, kdy učený s neučeným měli posunkovou řečí učený spor a pak se ukáže, že výklad učeného i neučeného sobě odporuje, že domnělé učené odpovědi po rozumu rozlobeného neučence byly hrozbou a obranou a projevem zlosti, popudlivosti.

Ve Frantových Právech staročeských z r. 1518 (vydal podle jediného výtisku v Petrohradské Akademii Dr. Č. Zíbrt, 1904, str. 24) hádá se nejučenější prelát s uhlířem. Prelát »zdvihl jest ruku a na té ruce vyzdvihl prst jeden, tak mysle, že jest jeden Bouh nejvyšší a nejsvrchovanější. Tehda uhlíř vida to, pomyslil sobě, že by mu tiem prstem hrozil, chtiec mu voko vyhosti. I zdvihl jest také svou ruku a na té ruce dva prsty, pak vždycky k těm prstom přimiesil palec, i myslil sobě: Vybodeš-li ty mi oko, vybodu já tobě vobě! Vida to ten prelát, obrátil se k spolutovaryšóm svým a- řekl: Zajisté vidím, že jest tento člověk učený. Já jsem mu ukázal, že jest jediný Buoh nejvyšší a nejsvrchovanější, a on ukázal mi, že jest trojí v osobách! Tehdy přinutili sú preláti spolutovaryše svého, aby ho ještě skúsil, a on zdvihnuv svú ruku, ukázal mu pěsť, mysle, že by Buoh byl tak mocný, že v své moci má všecky věci a v své hrsti muože zavříti nebe i zemi. Uhlíř pak vida, že jest vyzdvihl pěst, pomyslil, že by mu chtěl dáti pěstí. Rozčepeřiv 'obě hrsti, myslil sobě: Udeříš-li mě pěstí, uzříš, že já tebe vemu za pačesy a že tě tak zvláčím, žeť ta světnička bude těskna! Obrátil ;se ten mistr opět k prelátom a řekl: Nevěřím, aby naň kto byl učenější. Já jsem vydal, že jest Buoh tak mocnej, že v své hrsti muože zavříti nebe i zemi, a on mi ukázal zase: Kto chce k němu přijíti, aby zachoval desatero Boží prikázanie! Od té chvíle nesměli se s ním více hádati, ale odešli jsú pryč, chválíc a velebíc jméno toho uhlíře.«

A nyní poslechneme, jak Martin uměl hádat.*) Na Pavlovsku Tjyla velice známá osoba před sto lety. Byl to podomní obchodník Jakeš. Obchodoval ve všem: kupoval a prodával psy, kočky, kůžky zaječí, telecí, prodával šicí potřeby děvčatům. Byl také sprostřed-tovatelem sňatků, ale co na něm nejhoršího bylo, přenášel klebety. Jednou pomluvu roznášel o panu kaplanu Pavlovském. Nebylo na tom zbla pravdy, ale jemu to způsobilo mnoho nepříjemností a mrzutostí, byl poctivec od kosti. Umínil si Jakše potrestat, nebo věděl, že svou bradu krásně pěstěnou velice miluje a nikomu nedovolil se jí dotknouti. Když ho zlomyslník zatahal za ni, postil se tři dny, aby odčinil pohanu své mužské ozdoby. Kdykoliv přišel


•) Srv. Dr. Frant. Přikryl, Záhorská Kronika roč. III., V Týně u Lip-níka 1906—1907, str. 23.

Předchozí   Následující