Předchozí 0257 Následující
str. 256
zdraví šCastně strávili. 5. Mařena tať jako jiskra sem tam běhá, tak jako růže červená, pokoj jsi nedá, by se mohla zachovat, neb chce večír tancovat, půjde-li s ní Jíra k tanci, chce mu kytku dát. 6. Babuše všechna ztrápená, ta stojí v síni, že ten Janek Zato-čilův hněvá se na ní, že s jiným tancovala, pěkný šátek mu dala, dnešky šel s jinou k muzice, zůstala sama. 7. Ta Hanuše Prachařova jest hodná dívka, nechce se ona spustiti svojího šocka, koláče mu schovala, šátek mu s kytkou dala, celí hody chce s ní tančit, že jest mu věrná. 8. Po Kačence Koukalové mé srdce touží, ale smutná není doma, ve dvoře slouží, povědomost mně dala, že by mne ráda chtěla, k muzice že by ráda šla, kdyby jen směla. 9. Jak hrá muzika vesele v hospodě naši, předce jsou jenom o hodech veselí časy, hostí za tabulemi pijou a karty hrají, mládenci panny do tance jsi zavádějí. 10. Měšťani a řemeslníci s námi hodují, se sedláky u muziky též se radují, že jich sedlák přijal rád, nechali sobě tuž hrát, až se také podnapijou, budou tancovat. 11. Já vám vinšuji společně veselí buďte, všichni se v lásce milujte a Boha proste, by nás po naši smrti ráčil k sobě přijmouti, bychme mohli v nebi věčné hody držeti. Amen.    Č. Z í b r t.
Přihrádek. Na paláci, kde ten vejstupek a podle něho okna na val neb v zahradě, okna, která do přihrádku hledí, 1569. Všecek přihrádek a věže cihlami se daly krýti 1571. Z Bočkových zápisků. Co značí?    F r. Bartoš.
Podvezení. Jestližeby pak kterýkoliv z rybníků v hrázi opravy, podvezení neb jinak potřeboval, 1638. Jindy čtu: Podvoz. Co to značí?    Jar. Svoboda.
Sv. Jana sirotčinec v Praze. (Vdp. K. P.) Otázka nesouvisí přímo s Českým Lidem, ale když jsem po dlouhém hledání Váš dotaz zjistil, otiskuji tuto, hodí-li se i někomu jinému: St. John's Orphan-house at Prague v knize: Eeport on education in Európe, to the Trustees of the Girard College for Orphans. By Alex. Dallas Bache, LL. D. president of the College. Philadelphia, 1839, str. 140—5.    Č. Z í br t.
Zloradouskové. Píše Matouš Sokol, měštěnín města Chrudimě, Vrtkavé štěstí, knížka velmi příkladná, napomínajíc jednoho každého, aby v štěstí nepýchal a v neštěstí sobě nezoufal, v Starém Městě Pražském, 1587, 1. 46—7: Ďáblové lidského pokolení ouhlavní nepřátelé velmi se a náramně lidským nešťastným příhodám radují a z nich svou obzvláštní rozkoš a kratochvil mívají, pročež i zloradouskové slouti mohu. — Kdo zná jiné doklady a výklady?    K. Jiskra.

Vydání a náklad firmy F. Simářek v Praze. — Za redakci v'iči úřadům odpovídá
Bohuslav Širaáěek. — Otiskování článků dovoleno pouze se svolením vydavatelství. —
Patisk se stihá soudně. — Tiskem Dra. E'l. Grégra a syna.

Předchozí   Následující