Předchozí 0311 Následující
str. 310

jest nyní ubohé manželky manžel. V takovou ukrutnost obrátila se náhle jeho bývalá upřímnost! A trvá to již dávný čas, ale do-saváde nižádné naděje není, aby se kdy polepšil; ano čím dál, tím víc a více se kazí.

Jak miletně slunéčko na východu se probudí, bývá již na nohou, a nádherně vyšňořený kráčívá v prozpěvu tam, odkud se včera teprv při toulal; a dokud se den k západu neskloňuje, dotud ho doma hledati zbytečná bylaby práce. Až pod večer, když se již obrací červánky v soumrak, navracívá se domů; a bylo vidět, nejednou, že si přivedl družky i do příbytku a o všecko, což-koli nalezl, s nimi se rozdělil, neptaje se, má-li žena, mají-li dítky do list co vzíti.

Manželky zde přítomné, rcete, což by jste počaly vy, kdyby tak nakládal s vámi manžel váš? Nepukalo-li by hořem v souženém těle srdce vaše? A když on se tak peleší, tu nešťastná matka svolavši dítky své toliko lecjakým koutkem za vděk přijíti musí. Místo peřin líhá na holé zemi, a šetříc polounahých dítek, přikrývá jich svým šatem, jinak by ubožátka schřadnouti musila.«

»I tof jest proklatý muž!« zvolaly ženy. »A kde jest ta ubohá matka?« ptali se muži.

Maličké strpení! pravila nevěsta, co nevidět okáži vám oba dva. Nyní vstávši, odebrala se ven, a brzičko opět se navrátila. Ale nastojte! tuť se dali všichni náhle do hlasitého smíchu, že jim ukázala nevěsta místo ubohé manželky — kvočnu, a místo proklatého manžela — kohouta.

V. Černý:

Velikonoce.

Hrstka obyčejů a pověr z okolí Dobrušky.

Na květnou neděli světí se kočičky- Když se přijde z kostela, spolknou všichni domácí po třech, aby je nebolelo v krku. Proutky dávají se za obrazy ve světnici, fiíká se, že je v tom stavení Boží požehnání a že neuhodí do něho hrom.

Na květnou neděli nesmí se nic péci, ani maso se nepeče, protože by se zapekl květ u stromův a nebylo by žádné ovoce. Proto se dělají k obědu obyčejně knedle (nudle), v mléce nebo maštěné, a nudlová polévka. Odtud také říká se květné neděli žertem neděle »knedlová«.

»Aby nemoh' žádnej nic ukrást aneb zloděj ke stavení přistoupit: vezmi roční klokoček, na květnou neděli dej ho světit a na Štědrej den tím klokoěkem udělej tři kříže na všech dveřích při stavení a len na každých dveřích musíš zapálit a uhlem kříže dělat;


Předchozí   Následující